Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Koponen, Henri

Osakeyhtiön ja osakkaan väliset luovutukset

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Osakeyhtiö on sen osakkaasta erillinen oikeushenkilö, jolloin yhtiö ja osakas voivat tehdä keskenään erilaisia oikeustoimia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selventää osakeyhtiön ja sen henkilöosakkaan välisten omaisuuden luovutusten verokohtelua ja kannattavuutta suhteessa muihin varojenjakotapoihin. Lisäksi käsitellään luovutuksiin liittyviä ongelmakohtia sekä rajanvetoa hyväksyttävien ja ei-hyväksyttävien järjestelyiden välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään erilaisten ali- ja ylihinnoiteltujen luovutusten seuraamuksiin ja verotusmenettelyyn. Etenkin pienemmissä yhtiöissä nettovarallisuus ei usein mahdollista suuria pääomatulo-osuuteen kuuluvia osinkojen nostoja. Tämän vuoksi tutkimuksen osana on myös tarkastella omistajayrittäjän mahdollisuuksia saada yhtiöstään pääomatulona verotettavaa tuloa erilaisten luovutusten avulla.

Yhtiön ja sen osakkaan välisissä luovutuksissa tulee noudattaa markkinaehtoista hinnoittelua. Mikäli tästä markkinaehtoperiaatteesta poiketaan, voi osakkaalla realisoitua raskaat veroseuraamukset. Luovutuksen tai sen osan verottaminen peiteltynä osinkona on tavanomainen veroseuraamus, kun yhtiö siirtää etuja osakkaalle ali- tai ylihintaisilla luovutuksilla. Tämän lisäksi myös rikosoikeudelliset seuraamukset voivat tulla kyseeseen, mikäli verovelvollinen pyrkii esimerkiksi peittelemään saamiaan etuuksia tai transaktioita väärillä tositteilla tai kirjauksilla. Tutkielmassa perehdytään siten myös erilaisten vilpillisten menettelyjen seuraamuksiin sekä verotuksen, että myös rikosoikeuden näkökulmasta.

Käsiteltäviä asioita lähestytään lainopillisesta näkökulmasta. Erilaisten luovutusten vero-oikeudellisia ongelmia tarkastellaan lainsäädännön, alan kirjallisuuden sekä oikeuskäytännön ja lain esitöiden avulla. Myös verohallinnon erilaiset julkaisut ovat keskeinen osa tutkimuksen lähdeaineistoa.
Avainsanat:
verosuunnittelu, luovutusvoittoverotus, elinkeinoverotus, veron torjunta, veronkierto, peitelty osinko
© Tritonia 2014-2019