Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Figur, Anna

SUOMI-MUOTI MAAILMALLE! Kansainvälistyminen suhdeverkostojen avulla suomalaisessa muotiyrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirjo Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
104
Mediassa keskustellaan usein suomalaisen muotiyrityksen haasteista päästä kansainvälisille markkinoille. Kotimaan markkinoiden vaikeat olosuhteet puhuttavat alalla toimijoita, sillä Suomen pienet markkinat ovat erittäin kilpaillut ja suuret ketjuliikkeet hallitsevat kuluttajien ostopaikkoina. Pystyäkseen kasvattamaan liiketoimintaansa on muotialan yrittäjien kansainvälistyttävä. Kansainvälisen kasvun saavuttamiseksi yritys kuitenkin tarvitsee valtavasti resursseja, joita pienellä yrityksellä ei useinkaan ole tarpeeksi. Kan-sainvälistymisprosessia tutkineet tutkijat ovat todenneet suhdeverkostojen tarjoavan mahdollisuuden saada yrityksen käyttöön tärkeitä resursseja, joiden avulla kansainvälistyminen on mahdollista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on rakentaa ymmärrystä siitä, mikä on näiden suhteiden rooli muotiyrityksen kansainvälistymisprosessissa.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu suhdeverkostojen ominaisuuksia ja hyötyjä kansainvälistymisen kannalta tutkineista tutkimuksista. Teorian avulla todettiin suhdeverkostojen olevan tärkeitä siksi, että niiden avulla on mahdollista saada uskottavuutta, markkinatietoa ja asiakkaita kohdemarkkinoilta sekä näiden lisäksi ne auttavat yrityksiä resurssirajoitteista ylipääsemisessä. Koska suhdeverkostoista aiemmin saadut tutkimustulokset perustuvat teknologia-alasta saatuihin tuloksiin, syvennyttiin tämän tutkimuksen empirialuvussa näiden tulosten merkittävyyteen muotiyrityksen näkökulmasta. Empirialuvussa suomalaisten muotiyritysten kansainvälistymisprosessia tutkittiin viiden case-yrityksen avulla. Tutkimustulosten perusteella todettiin, että samat resurssit, jotka teorialuvussa nostettiin kansainvälistymisen kannalta tärkeiksi, olivat tärkeitä myös tutkimuksen case-yrityksille. Näiden resurssien lisäksi tutkimuksen johtopäätök-sissä nostettiin esille kolme eri suhdeverkostotyyppiä, joiden avulla näitä tärkeitä resursseja on mahdollista saada.
Avainsanat:
suhdeverkosto, kansainvälistyminen, muoti
© Tritonia 2014-2019