Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Räihä, Riku

Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan käyttöönottaneiden yritysten ominaispiirteet Suomessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Kokonaisvaltainen riskienhallinta on yleistynyt yritysmaailmassa 90-luvun alusta alkaen. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole ottaneet käyttöönsä uutta riskienhal-linnan mallia. Tutkielman tavoitteena on selvittää mitkä ovat niitä yrityskohtaisia ominaispiirteitä, jotka saavat suomalaisen yrityksen ottamaan käyttöönsä koko-naisvaltaisen riskienhallinnan mallin.

Tutkimus perustuu Pohjois-Amerikkalaisiin esikuvatutkimuksiin. Ne ovat sitee-ranneet paljon artikkeleita ja tutkimuksia, joiden mukaan kokonaisvaltaisen ris-kienhallinnan käyttöönotosta on paljon hyötyä yritykselle. Kaikki yritykset eivät kuitenkaan ole uudesta riskienhallinnan mallista innostuneet. Tavoitteena on saa-da uutta tietoa miksi kokonaisvaltainen riskienhallinta tarjoaa toisille yrityk¬sille enemmän hyötyä kuin toisille ja toisaalta selvittää, mitkä yritykset ovat en-simmäisinä tarttuneet kokonaisvaltaisen riskienhallinnan malliin.

Esikuvatutkimukset osoittavat, että suurin yhteinen tekijä kokonaisvaltaisen ris-kienhallinnan käyttöönotolle on yrityksen koko. Koko tarjoaa niin sanotun suu-ruuden ekonomian edun. Suhteessa pienillä hallintokustannuksilla on mahdollista suorittaa koko suuryhtiön kattava riskienhallintajärjestelmä. Toinen merkittävä tekijä on löytynyt yrityksen riskisyydestä, eli velkaantumisasteesta ja operatiivisen toiminnan tuloksen volatiliteeteistä. Ajureina ovat luottoluokitta¬jien antamat luot-toluokitukset, joihin yhtenä osana vaikuttaa yrityksen riskienhal¬linnan tila ja sijoit-tajien vaatiman riskipreemion pieneneminen.
Avainsanat:
Riskienhallinta, ERM, Riskijohtaja
© Tritonia 2014-2019