Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Aninko-Rajala, Ulla

HALLINNON UUDISTAMISEN ISOT AALLOT JULKISEN TOIMINNAN JOHTAMISEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTINA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
115
Julkinen hallinto on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävän kehitystyön ja muutosten kohteena. Julkisen sektorin rakennetta ja toimintaa on uudistettu New Public Management- opin toimintamalleilla tavoitteena tehokkuuden ja taloudellisuuden lisääminen. Tämän vuosituhannen puolella on alettu nähdä tarvetta ottaa myös kumppanuuteen perustuvia toimintamalleja palveluiden järjestämisen tavaksi. Governance -ajattelu on rantautumassa julkisen sektorin reformiksi NPM:n rinnalle.
Uudistumisen aaltoja tarkastellaan huomioiden se seikka, että byrokraattinen hallinnointitapa on julkisen sektorin rakenteen ja toiminnan vankka perusta. Uudistumisen isot aallot ovat kukin aina byrokraattisesta hallinnointitavasta alkaen luoneet vaatimuksensa julkiselle johtamiselle oppien painotusalueiden kautta ja muokanneet julkisen johtajan roolia, tehtäviä ja niiden hallintaa ja osaamista omaan suuntaansa.
Tässä työssä on haluttu saada vastausta siihen, miten hallinnon uudistamisen isot linjat ilmenevät julkisen johtamisen edellyttämässä osaamisessa. Aihetta on lähestytty selvittämällä millaisia uudistamisen isoja linjoja voidaan havaita olleen viimeisten vuosikymmenten aikana ja miten nämä linjat ilmenevät julkisessa toiminnassa ja sen johtamisessa. Myös tämänhetkisiin hallinnon uudistamisen painopisteisiin on paneuduttu.
Teoriat, jotka työhön keskeisesti liittyvät, avaavat byrokratian, NPM:n ja governance -ajattelun olennaisimpia painotuksia ja perusteita. Johtamista osaamisena on lähestytty hallintomallien kehityksen mukanaan tuomien toiminnan painotusten ja tätä kautta syntyvien osaamisen tarpeiden kautta. Tarpeelliseksi on nähty kokonaisuuden hahmottamisen vuoksi myös muutoksen avaaminen käsitteenä sekä hallinnon uudistuksen luonteen pohdinta, kuin myös osaamisen ja johtajuuden määrittely yleisellä tasolla.
Työ on tehty tutustumalla aiempaan tutkimustietoon kokoamalla ja analysoimalla sitä säännönmukaisuuksien löytämiseksi. Työskentelyprosessin kautta on muodostettu kokonaiskäsitys aihealueesta; hallinnon uudistamisen ilmiöistä ja niiden yhteydestä johtamisen merkittävimpinä nähtyihin osaamisalueisiin. Työssä on käytetty kirjallisuuskatsauksen kuvailevaa menetelmää ja sen narratiivista orientaatiota.
Hallinnon uudistusten aaltojen keskeiset teemat ja oppien painotukset korostavat julkisen johtamisen kulloisenkin hetken tärkeimpiä osaamisalueita. Näitä voidaan tarkastella johtamisen konkreettisella tasolla toimintamallien näkökulmasta. Hallintojuridinen osaaminen, hankintoihin, sopimuksellisuuteen ja kumppanuuteen liittyvä osaamisalueet nousevat yli muiden kehittämisen kohteiksi. Eri uudistumisen vaiheissa muodostuneet painotukset ja johtamis- ja hallinto-osaamisen vaatimukset jäävät elämään kerroksellisina ja päällekkäisinä. Tulevaisuuden haasteet näyttäisivät liittyvän governance -hallintomallin mukanaan tuomiin vaateisiin; verkostoissa toimimiseen, tiedonhallintaan, selkeiden johtamiskäytäntöjen sekä strategisen toiminnan toteutuksen hallintaan. Iso muutos julkisella sektorilla on asennoitua palvelui-den järjestämiseen siten, että se tapahtuu tasa-arvoisen kumppanuuden hengessä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Avainsanat:
hallinnon uudistaminen, New Public Management, governance, johtamisosaaminen
© Tritonia 2014-2019