Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Martonen, Jaakko

Kaukolämpöyhtiön Kunnossapitojärjestelmän Käyttöönotto

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Raija Koivisto/Erkki Hiltunen
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Energiatekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Nykyajan jatkuvasti kiristyvä kilpailutilanne asettaa korkeat vaatimukset teollisuuden kunnossapidolle ja sen prosessien käyttöasteelle. Kaukolämpöliiketoiminta ei ole mikään poikkeus, vaan samat lainalaisuudet koskevat myös sen toimijoita, olivatpa ne pieniä tai suuria.

Eräs tehokas keino laitteiden käyttövarmuuden parantamiseen on kunnossapitotoiminnan kehittäminen ehkäisevän kunnossapidon suuntaan. Näin laitteiden vikaantuminen pyritään ehkäisemään säännöllisin väliajoin tehtävien ennakkohuoltojen avulla. Toimivan ennakkohuoltojärjestelmän ja suorituskykyisen kunnossapito-organisaation perusedellytyksenä on tehokas tiedonkulku ja luotettava dokumentaatio. Näiden asioiden hallintaan on kehitetty kunnossapidon tietojärjestelmiä, jotka pitävät sisällään tietoa laitteista, huolloista, varaosista ja tavarantoimittajista.

Diplomityön toimeksiantajana oli Kauhavan Kaukolämpö Oy, joka on kaukolämpöliiketoimintaan keskittyvä, Kauhavan kaupungin omistama yhtiö. Työn tavoitteena oli luoda voimakas alkusysäys yhtiöön hankitun kunnossapidon tietojärjestelmän käyttöönotolle ja samalla kehittää yhtiön kunnossapitotoimintaa kohti ennakoivaa kunnossapitoa. Työn aihepiiriksi rajattiin laitehierarkian luominen pilottikohteeksi valitulle yhtiön Kauhavan lämpökeskukselle. Tarkoituksena oli luoda tilaajan tarpeita mahdollisimman hyvin palveleva, yksilöllinen ratkaisu.

Työn aikaansaannoksena luotiin Arrow Maint -ohjelmistoon laitehierarkia, joka sisälsi Kauhavan laitoksen tärkeimmät laitteet teknisine tietoineen. Hierarkian yhteydessä luotua laitekoodijärjestelmää sekä määriteltyjä hierarkiatasoja voidaan käyttää runkona yhtiön muiden laitosten ja kaukolämpöverkostojen hierarkioiden suunnittelussa.

Ohjelmiston käyttöönoton seuraavana vaiheena voidaan pitää ennakkohuoltojärjestelmän laatimista ja määrittämistä Kauhavan laitokselle. Myös ohjelmiston käyttö, käyttäjien koulutus ja kirjausten teko on aloitettava välittömästi. Keskittämällä kaikki kunnossapitoon ja huoltotoimintaan liittyvät asiat Arrowiin, voidaan yhtiön kunnossapitotoimintaa kehittää tulevaisuudessa luotettavaan tietoon perustuen.
Avainsanat:
Kunnossapito, kaukolämpö, tietojärjestelmä
© Tritonia 2014-2019