Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Parikka, Lauri

FINANCIAL ACCELERATOR -MEKANISMI MIKROTASOLLA SUOMEN TALOUDESSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hannu Piekkola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tässä työssä tutkitaan epätäydellisiä rahoitusmarkkinoita mikrotasolla Suomessa. Epätäydelliset rahoitusmarkkinat ovat tärkeä tutkimuskohde, koska ne mahdollistavat yhteyden rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden välillä. Aihetta lähestytään teoreettisesti rahoituksen kerroinvaikutuksen ns. financial accelerator -mekanismin kautta. Mekanismi tarkoittaa makrotalouden shokin voimistumista rahoitusmarkkinoiden kitkatekijöiden ja yrityksen rahoitusaseman takia. Mekanismissa asymmetrinen informaatio luo kitkaa rahoitusmarkkinoilla ja tämä aiheuttaa hintaeroa sisäisen ja ulkoisen rahoituksen välillä. Tämän takia mikrotasolla yrityksen operatiiviset päätökset ovat riippuvaisia myös rahoitusasemasta. Mekanismin yritystason ominaisuuksien perusteella tässä työssä tehdään teoreettinen malli, joka tarkastelee yrityksen rahoitusaseman ja investointipäätösten välistä suhdetta. Malli perustuu David Romerin esittämään oppikirjamalliin, mutta tässä työssä malliin lisätään mukaan vakuudet ja velkaantumisen negatiivisia vaikutuksia korostetaan voimakkaammin.

Empiirisesti epätäydellisiä rahoitusmarkkinoita tutkitaan tässä työssä sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti. Kvalitatiivinen tutkimus perustuu yritysten rahoituskyselyihin vuosilta 2007–2010. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa puolestaan tarkastellaan rahoitusaseman ja operatiivisten päätösten välistä suhdetta. Empiirisesti saadut tulokset tukevat näkemystä, että financial accelerator -mekanismi yritystasolla on mahdollinen ilmiö Suomen taloudessa. Rahoituskyselyiden tulokset viittaavat siihen, että financial accelerator -mekanismi yritystasolla ei ole ainoa rahoitusmarkkinoiden ja reaalitalouden välinen yhteys.
Avainsanat:
Financial accelerator -mekanismi, epätäydelliset rahoitusmarkkinat
© Tritonia 2014-2019