Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Heimo, Karoliina

Yritysjohdon sitaatit yhteiskuntavastuun ilmentäjinä irtisanomisista kertovissa mediateksteissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Terttu Harakka
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Pro gradu -työssäni tutkin, miten suomalaisissa talouslehdissä julkaistut irtisanomisista kertovat sitaatit ilmentävät yritysjohdon käsityksiä yritysten yhteiskuntavastuusta. Tavoitteenani oli selvittää, miten johtajat merkityksellistivät yrityksensä tekemiä irtisanomispäätöksiä sekä millaisia eroja eri talouslehtien esille tuomissa ja eri taantumien aikoina esitetyissä sitaateissa oli havaittavissa. Tutkimusmenetelmässäni hyödynsin Fairclough’n, Focault’n ja van Dijkin kriittisen diskurssinanalyysin teorioita.

Aineistoni koostui 277:stä Helsingin Sanomien taloussivuilla ja Kauppalehdessä vuosina 1992, 2001 sekä 2008–2009 ilmestyneestä artikkelista, joissa yritysten johtajat kommentoivat yrityksissään tapahtuneita yt-neuvotteluja, lomautuksia ja irtisanomisia.

Kun aineistooni kuuluvista sitaateista jätettiin huomiotta syitä erittelevä puheentapa, erottui teksteistä viisi päädiskurssia: Vaihtoehdottomuuden, tulevaisuuteen katsova, henkilöstön edun huomioiva, johdon inhimillistämisen sekä sidosryhmien etua painottava diskurssi. Näiden avulla pureuduin yhteiskuntavastuun esiintymiseen johdon sitaateissa. Analyysini mukaan yhteiskuntavastuun taloudellinen aspekti oli kaikkien aineistoon kuuluvien artikkeleiden lähtökohtana. Sosiaalisen vastuun näkökulma ilmeni 32 prosentissa Helsingin Sanomissa ja 38 prosentissa Kauppalehdessä julkaistujen artikkelien sitaateissa, vaikka Kauppalehti on perusideologialtaan Helsingin Sanomia talouselämälähtöisempi media.

Peilasin löytämiäni puhetapoja myös Takalan yhteiskuntavastuun ideologiamalleihin. Aineistosta kaksi kolmasosaa edusti omistaja- ja yksi kolmasosa sidosryhmälähtöistä ideologiaa. Vain 0,4 prosenttia kuvasti laajan yhteiskuntavastuun ideologiaa. Vaikka taloudellinen vastuu säilyttääkin hegemonia-asemansa, henkilöstön edun huomioiva diskurssi ja sen myötä sosiaalinen vastuu olivat lisääntyneet vuosina 2008–2009.
Avainsanat:
kriittinen diskurssianalyysi, talousjournalismi, talousmedia, irtisanominen, yhteiskuntavastuu, ideologia, sidosryhmä
© Tritonia 2014-2019