Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hakola, Jetro

Palvelukeskuksen tuottavuuden mittaaminen ja suorituskykyperusteinen palkkausjärjestelmä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki K. Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
112
Tutkielman päätarkoituksena on kehittää ja rakentaa case–yrityksen taloustiimille suorituskykyperusteinen palkkausjärjestelmä, joka huomioi ne henkilöstön toimet, jotka ovat koko organisaation arvoketjun kannalta tuottavia. Konstruoitua palkkausjärjestelmää voidaan muunneltuna käyttää taloustiimin lisäksi case–yrityksen palvelukeskuksen muissakin yksiköissä. Tutkimuksen tarkoituksena on myös selkeyttää ja parantaa palvelukeskuksen tuottavuuden, seurannan ja kustannusten mitattavuutta (=palveluiden hinnoittelua), erityisesti talouspalveluiden näkökulmasta. Tutkielman tutkimusote on konstruktiivinen ja tutkimus toteutettiin yhdessä case–yrityksen kanssa.

Teoriaosassa käsitellään organisaation palvelukeskusta ja sen asemoitumista organisaatiossa. Teoriaosassa eritellään tutkimuksia ja teoriaa palvelukeskuksen ja erityisesti talouspalveluiden tuottavuudesta ja sen mittaamisesta. Koska konstruktiona on uusi suorituskykyperusteinen palkkausjärjestelmä, on teoriaa valittu myös palkkausjärjestelmistä ja niiden tuottavuus- ja motivaatiovaikutuksista henkilöstöön.

Konstruoitu suorituskykyperusteinen palkkausjärjestelmä on motivoivampi ja tuottavampi kuin case–yrityksen palvelukeskuksen nykyinen palkkausjärjestelmä. Konstruktiossa esitelty toimintolaskentamenetelmä soveltuu palvelukeskuksen talouspalveluiden kustannusten selvittämiseen ja hinnoitteluun. Kaikkia ominaisuuksia ei kuitenkaan otettu vielä sellaisenaan käyttöön case–yrityksessä, mutta kehittämistä jatketaan ja konstruktion ominaisuuksia tullaan hyödyntämään johdon päätöksenteon tukena. Lisäksi kyselytutkimusten tuottama informaatio oli ensiarvoisen arvokasta palvelukeskuksen nykytilan kartoittamisen kannalta.
Avainsanat:
palvelukeskus, talouspalvelut, toimintolaskenta
© Tritonia 2014-2019