Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Koivukoski, Leena

Esimiesroolin ja -tehtävän toteuttaminen tuotannon ympäristössä – Mitä esimiestyöltä odotetaan? Case ABB Oy Transformers

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Viitala Riitta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisena eri osapuolet kokevat ABB Oy:n Transformers-yksikön esimiestyön nykyisen tilan ja työnjohdon roolin, mitä odotuksia eri osapuolilla on työnjohtoa kohtaan ja miten työnjohtotyötä tulisi kehittää. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti, miten työnjohdon esimiestyö toteutuu käytännössä ja minkälaisia odotuksia työnjohtoa kohtaan asetetaan. Tutkimuksen lähtökohtana oli tarve työnjohdon roolin ja tehtävän kehittämiselle. Tavoitteena oli sen myötä kehittää yksikön tuotannon prosessia kokonaisuudessaan.

Tässä tutkielmassa pyritään ymmärtämään yksikön työnjohtotyön nykytilannetta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostui esimiestyön rooleista ja tehtävistä, esimiestyön ajankäytön jakautumisesta sekä esimiestyöhön kohdistuvista odotuksista ja haasteista. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista lähestymistapaa. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui 21 haastattelusta, 130:sta lomakehaastattelun vastauksesta sekä työnjohdon itsehavainnoinnin tuloksista.

Tutkimustulokset osoittivat, että työnjohdon työhön kohdistuu erilaisia odotuksia. Työntekijät odottivat työnjohdolta erilaisia asioita, eikä vastauksissa korostunut mikään tietty aihealue. Työnjohdon esimiehet ja johdon edustajat odottivat työnjohdolta päivittäisen tuotannon ohjaamisen lisäksi toiminnan ja henkilöstön jatkuvaa kehittämistä. Tutkimuksesta ilmeni, että työnjohdon työaika kuluu pitkälti toimistotehtävien ja rutiininomaisten tehtävien parissa sekä ns. tulipalojen sammuttelussa, eikä aikaa kehittämiselle nähty olevan tarpeeksi. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi paljastuivat siten työnjohdon tehtäväkentän rajaaminen ja selkiyttäminen, ja sen myötä vapautuvan ajan käyttäminen toiminnan ja henkilöstön kehittämiseen.
Avainsanat:
Esimiestyön roolit ja tehtävät, sidosryhmien odotukset, esimiestyön kehittäminen
© Tritonia 2014-2019