Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Suominen, Matias

Perintöverosuunnittelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Tutkielmassa selvitetään eri perintöverosuunnittelukeinojen vaikutusta perintöveron määrään. Perintöverosuunnittelun esittelyn selventämiseksi tutkielman alkupuolella keskitytään lakisääteisen perimyksen, testamenttiperimyksen sekä perintöverotuksen tarkasteluun. Perintöverosuunnitteluun liittyen tarkastelun kohteena ovat eri saantotyyp-pien mahdollistamat verosuunnittelukeinot sekä muutama muu perintöveron minimoin-tiin tähtäävä suunnitteluinstrumentti, kuten esimerkiksi perinnöstä ja testamentista luo-puminen. Aiheen laajuuden vuoksi perintöverosuunnittelussa keskitytään yksityishenki-löiden perinnön- tai testamentinjakoon liittyviin tilanteisiin, joten esimerkiksi sukupol-venvaihdokset on jätetty tutkielman ulkopuolelle.

Tutkielman tavoitteena on luoda selkeä yleiskuva Suomen lainsäädännön mahdollista-mista perintöverosuunnittelukeinoista pyrkien samalla myös yksityiskohtaisempaan tar-kasteluun. Tekstin aineistona käytetään oikeuskirjallisuuden lisäksi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Lainsäädäntöön liittyviä tulkintaongelmia selvennetään oikeustapausten avulla, ja esimerkkitilanteiden sekä -laskujen avulla pyrkimyksenä on havainnollistaa teoriaa käytännön tasolla.

Tutkielman lopuksi Johtopäätökset-luvussa perintöverosuunnittelua lähestytään ylei-semmältä tasolta miettien sen roolia jäämistösuunnittelun osana, sekä pohditaan eri seikkoja, joita olisi syytä ottaa huomioon verotuksellisesti optimaaliseen perinnönjakoon tähdätessä. Luvussa käydään läpi myös perintöverotusta vastaan esitettyä kritiikkiä, pohditaan veroa puoltavia sekä poistamista kannattavia argumentteja sekä tarkastellaan perintöveron asemaa ja tulevaisuutta nyky-yhteiskunnassa.
Avainsanat:
perintöverotus, verosuunnittelu, testamentti
© Tritonia 2014-2019