Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Helin, Emilia

TYÖTERVEYSHUOLLON YHTIÖITTÄMINEN MUUTOSPROSESSINA: Tarkastelussa Työterveys Wellamo Oy

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Tutkimuksessa tarkastellaan Työterveys Wellamo Oy:n muutosprosessia, joka koskee kunnallisen työterveyshuollon yhtiöittämistä. Työterveys Wellamo Oy on Päijät-Hämeen kuntien, Iitin, Myrskylän, Pukkilan, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän ja Päijät-Hämeen koulutuskonsernin omistama osakeyhtiö. Yhtiö on Lahden kaupungin tytäryhtiö ja kuuluu Lahti-konserniin. Sen toiminta on käynnistynyt 1.5.2010 ja yhtiössä työskentelee nyt yli 80 työterveyshuollon ammattilaista. Organisaatio on yhtiöittämisen myötä kasvanut huomattavasti suuremmaksi työterveyspalvelujen tuottajaksi, koska yhtiö toimii omistajakuntiensa ja omistajana olevien kuntayhtymien ja niiden jäsenkuntien alueella ja sillä on 11 eri toimipistettä. Yhtiö tuottaa ja tarjoaa monipuolisia työterveyspalveluja, jotka kuuluvat kunnille asetetun lakisääteisen työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvollisuuden ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden piiriin. Työterveyspalvelut pyritään järjestämään lähipalveluina koko toiminta-alueella.

Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle Työterveys Wellamo Oy:n organisaation muutoksen perustan lähtökohdista, tarkastellaan käynnistystoimenpiteitä ja edetään muutoksen etenemisvaiheen tapahtumiin saakka. Tutkimuksen on tarkoitus selvittää millaisia eri vaiheiden merkittävämmät rakenneuudistukset ja toimintojen muutokset ovat olleet. Tutkimuksessa selvitetään millaisia asioita Työterveys Wellamon muutosprosessissa on huomioitu. Tutkimuksessa tarkastellaan millaisia eri toimintoja ja toimintatapoja on yhtenäistetty ja mitä Työterveys Wellamo Oy:n muutosprosessissa on toimintojen ja toimintatapojen kannalta huomioitu hyvin ja mitä ei. Tutkimus tarkastelee miten yhteisöllisyys on otettu huomioon Työterveys Wellamo Oy:n muutosprosessissa. Tutkimuksessa kiinnitetään huomiota organisaation muutosten vaikutuksiin ja huomioihin Lahden toimipisteen henkilökunnan näkökulmasta. Muutosten vaikutuksia tarkastellaan työnkuvan, työympäristön ja yhteisöllisyyden perspektiiveistä. Haastatteluiden tarkoituksena on saada merkittävää tietoa siitä mitä organisaation muutosprosessin vaiheissa, toiminnoissa tai toimintatapojen muutoksissa, yhtenäistämisessä ja muutoksen johtamisessa haastateltujen mukaan on huomioitu ja mitä ei.

Muutoksen ja organisaation toiminnan etenemisen edellytyksiä ovat paitsi selkeät suunnitelmat ja tavoitteet, tarkka aikataulu ja päämäärä, myös valtavan kova työ, jotta toiminnan edellytykset täyttyvät. Työterveys Wellamo Oy:ssä on tapahtunut vanhojen rakenteiden kokonaisvaltainen uudistaminen siirryttäessä julkisesta palveluntuottajasta yksityiselle sektorille. Työterveys Wellamo Oy:n muutosprosessissa tarkastelu kohdistuu yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja strategiseen johtamiseen, joilla pyritään luomaan edellytykset ja suuntaviivat organisaation toiminnalle. Työterveys Wellamo Oy:n strategia perustuu arvoihin, missioon ja visioon. Ne yhdessä luovat organisaatiolle suuntaviivat ja ohjaavat organisaation toimintaa ja toimintoja. Johto on vastuussa organisaation toiminnan ohjaamisesta oikeaan suuntaan. Tarkastelussa ovat muutoksen hallinnan sujuminen ja strateginen johtaminen kun tarkastellaan ison muutosprosessin johtamista.
Avainsanat:
Muutosprosessi, muutos, uudistus, yhteisöllisyys, johtaminen
© Tritonia 2014-2019