Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Kekola, Teemu

Kasvuoptioiden vaikutus yhtiön markkina-arvoon. Empiirinen tutkimus suomalaisista pörssilistatuista yhtiöistä 2002–2011

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jussi Nikkinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Tutkielmassa tarkastellaan aikaisempien tutkimusten pohjalta ja empiirisen tutkimuksen keinoin suomalaisten pörssiyritysten kasvuoptioportfolioita. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä makroekonomiset seikat ja yritysten ominaisuudet vaikuttavat kasvuoptioiden osuuteen yrityksen markkina-arvosta. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan reaalioptioteorian soveltamista reaali-investointien kannattavuuslaskentaan, reaalioptioiden investoinnille luomaa lisäarvoa sekä tämän lisäarvon tunnistamiseen ja määrittämiseen vaadittavia toimia.

Tutkimusmenetelmänä käytetään regressioanalyysiä. Investointeihin, optioteoriaan ja yrityksen strategiseen päätöksentekoon liittyvää käsitteistöä pyritään analysoimaan, jäsentämään ja järjestämään kokonaisuuksiksi. Lähdeaineistona tutkielmassa on käytetty tieteellisten aikakausjulkaisujen artikkeleita ja kirjallisuutta pääosin laskentatoimen ja rahoituksen aloilta. Teoriaosuuden lähdeaineisto on enimmäkseen ulkomaista. Tutkimusaineistona tutkielmassa käytettiin Helsingin pörssissä listattuja yhtiöitä. Markkina- ja tilinpäätösaineisto tutkielman empiiriseen osuuteen on hankittu Thomson Reuters ja Datastream -tietokannoista. Aineisto käsitti vuodet 2002–2011.

Regressioanalyysin keinoin saatiin selville, että monet makroekonomiset ja yrityskohtaiset tekijät vaikuttavat kasvuoptioiden osuuteen yrityksen markkina-arvosta. Yrityksen koon, inflaation, vakavaraisuuden ja tuotekehitysmenojen havaittiin olevan tilastollisesti merkitseviä tekijöitä. Tutkielman tulokset osoittavat investointien olevan merkittävä tekijä yrityksen kasvulle ja menestymiselle. On erittäin tärkeää, että yritys kykenee tunnistamaan ja hyödyntämään investointimahdollisuutensa tehokkaasti. Tämän edellytyksenä on tässä tutkimuksessa kuvatun reaalioptioanalyysin tehokas hallinta.
Avainsanat:
optioteoria, reaalioptiot, pääomainvestoinnit, kannattavuus
© Tritonia 2014-2019