Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hiljanen, Sanna

Sopimus johtamisen välineenä. Tarkastelussa teknisen toimen palvelut Lahdessa, Seinäjoella ja Vaasassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Perinteinen julkinen hallinto on haasteiden edessä, kun yhä harvemmin palvelujen järjestämisessä voidaan käyttää perinteistä hierarkkista ohjausta. Sen sijaan käytetään yhä enemmän sopimuksia palveluiden järjestämisessä. Kuntien tekemiin sopimuksiin liittyy usein taloudellisia ja toiminnallisia riskejä, jotka edellyttävät kunnilta sopimusosaamista ja kykyä hallita erilaisia sopimuksia koko niiden olemassaolon ajan. Kunta on viime vuosina muuttunut yhä enemmän perinteisestä kunnallishallinnosta sopimuksilla johdettavaksi organisaatioksi.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen merkitys sopimuksilla on kunnan teknisen toimen palveluntuotannossa ja millaisia piirteitä sopimuksiin liittyy johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on erityisesti kunnan tekninen toimi, koska se on käyttänyt pitkään sopimuksia palveluiden järjestämisessä.

Tutkielman teoriaosa rakentuu New Public Management teoriataustan ja siihen liittyvien sopimuksellisuuden ja markkinasuuntautuneiden toimintatapojen yhdistämiseen ja sopimusten tarkasteluun johtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin henkilöhaastatteluiden avulla kolmesta eri kunnasta Lahdesta, Seinäjoelta ja Vaasasta. Tutkimusmetodina toimi teorialähtöinen sisällönanalyysi, jonka pohjalta muodostetaan käsitys sopimusten näyttäytymisestä kunnan teknisen toimen toiminnassa ja johtamisessa.

Tutkimuksen tulosten perusteella sopimusten käyttö palveluiden järjestämisessä lisääntyy, kehittyy sekä saa uusia muotoja. Sopimuksia käytetään järjestämään palveluja kuntalaisille sekä yhteistyön välineenä. Sopimusosaaminen ja siihen liittyvät lainsäädäntö sekä muut sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat yksi ydinosaamisalue sopimusperusteisessa toiminnassa. Palveluiden kilpailuttaminen tuo omat haasteensa, kun palveluita hankitaan ulkopuolisilta. Epätäydellinen kilpailu ja vähäiset markkinat voivat olla esteenä sopimusperusteisen tuotannon käyttämiselle.

Sopimukset mahdollistavat eri palveluntuottajien hyödyntämisen käytännössä, koska sopimus liittää kunnan ja palveluntuottajat sekä muodostaa koordinoinnin ja johtamisen mekanismin. Sopimus nähdään tutkimuksen perusteella johtamisen välineenä, mutta se ei itsessään luo mitään, vaan sitä on osattava käyttää välineenä hyötyjen saavuttamiseen. Sopimusjohtamisella nähdään saavutettavaan tehokkuutta verrattuna omaan tuotantoon ja sen takia sitä käytetään teknisen toimen palveluiden järjestämisessä. Keskeisiä haasteita sopimusjohtamisessa on löytää tasapaino kunnallishallinnon perinteisten arvojen ja New Public Management periaatteiden kesken niin, että kunta toimisi kuntalaisten tekemien valintojen mukaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Sopimusten hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla edellyttää kunnan johdolta päätöstä sitoutua kehittämään sopimusjohtamista jokapäiväisessä toiminnassaan.
Avainsanat:
Sopimusjohtaminen, sopimus, tekninen toimi, palvelu
© Tritonia 2014-2019