Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Jääskeläinen, Karoliina

Osingon irtoamispäiväilmiö Helsingin pörssissä vuosina 2006-2012

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Kuosmanen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
64
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää osinkojen irtoamisen vaikutukset osakekursseihin Helsingin pörssissä vuosina 2006–2012. Irtoamispäivän lisäksi tarkkaillaan epänormaa-leja tuottoja irtoamispäivän lähettyvillä ja sijoittajien arbitraasimahdollisuuksia ottaen huomioon verot ja transaktiokustannukset.

Tutkimusaineiston muodostaa Helsingin pörssissä OMXH-25 indeksiin kuuluneet osak-keet. Näiden osakkeiden osalta epänormaaleja tuottoja tutkitaan irtoamispäivän lisäksi 5 päivän ajanjaksolta ennen ja jälkeen irtoamispäivän. Havainnoista jätettiin pois splitit ja pääomanpalautukset, sekä vain euroissa maksetut osingot otettiin mukaan havaintoihin. Osingonjakotapahtumia kertyi yhteensä 144 kappaletta.

Aihetta käsittelevien aikaisempien tutkimuksien mukaan osingonjako vaikuttaa osake-kursseihin laskevasti, mutta osakekurssit eivät kuitenkaan ole laskeneet täysin osingon arvon vertaa. Veroilla ja transaktiokustannuksilla on lieventävä vaikutus kurssilaskuun. Tutkimuksessa on tarkoitus myös tarkastella vuoden 2012 alusta voimaan tulleen vero-uudistuksen vaikutuksia ilmiöön.

Tutkittavan ajanjakson keskimääräinen kurssimuutossuhde osingon irtoamispäivänä oli 94,7 % osingon arvosta. Laskemalla lisäksi arbitraasivapaat rajat sijoittajaryhmittäin, saatiin tulokseksi, että niin kotimaisilla verovelvollisilla yhteisöillä, kotitalouksilla kuin ulkomaisilla sijoittajilla on ollut mahdollisuus arbitraasiin.
© Tritonia 2014-2019