Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Laine, Jenna

Verkon sosiaaliset viestintäkanavat Suomen tanssikoulujen toiminnassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Terttu Harakka
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset tanssikoulut näkevät verkkoviestinnän ja erityisesti sosiaalisen median käytön omassa viestinnässään nykyisin ja tulevaisuudessa. Verkkoviestinnällä tarkoitetaan sähköpostia ja sosiaalisen median sisältö- ja verkostopalveluita. Tutkimusaineisto koostuu e-lomakkeista, joihin on vastannut 45 tanssikoulua. E-lomakkeen linkin sisältävä sähköpostiviesti on lähetetty syyskuussa 2012 yhteensä 175 tanssikoululle.

Tutkimusmenetelmänä käytetään sisällönanalyysia. Tulokset esitetään ristiintaulukoinnin ja kuvioiden avulla sekä laadullisesti sanallisessa muodossa.
Tutkimuksessa tarkastellaan, mitä verkon viestintäkanavia Suomen tanssikoulut hyödyntävät. Sähköposti, Facebook ja YouTube ovat käytetyimmät sosiaalisista verkkoviestintäkanavista. Blogit, Twitter ja Wikit ovat vähiten käytettyjä. Yksi tärkeimmistä verkon sosiaalisten viestintäkanavien käyttötarkoituksista on tanssikoulun tunnettuuden parantaminen. Muita tärkeitä käyttötarkoituksia ovat toiminnasta tiedottaminen nykyisille oppilaille sekä kaikille tanssista kiinnostuneille. Ajasta riippumattomuus koetaan ainoastaan hyötynä sosiaalisten verkkoviestintäkanavien käytössä, koska töitä pystyy tekemään silloin, kun itse haluaa. Henkilökohtaisten kohtaamisten puuttumista pidetään kaikkien verkkoviestintäkanavien kohdalla haittana.

E-lomakkeen vastausten perusteella tanssikoulut hyödyntävät sähköpostia ja ainakin yhtä sosiaalisen median viestintäkanavaa. Valtaosa tanssikouluista pitää verkon sosiaalisia viestintäkanavia hyödyllisinä, koska ne parantavat tanssikoulun ja sen asiakkaiden välistä yhteydenpitoa. Suurin osa tanssikouluista on sitä mieltä, että tanssikoulun oppilaat tavoittaa nopeammin ja helpommin sosiaalisen median avulla. Myös sosiaalisen median merkityksen kasvamiseen tulevaisuudessa uskotaan vahvasti.
Avainsanat:
yhteisöviestintä, markkinointiviestintä, sidosryhmäviestintä, sosiaalinen media, verkon viestintäkanavat, tanssikoulu
© Tritonia 2014-2019