Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Nyblom, Samuli

Pörssiyhtiön jatkuva tiedonantovelvollisuus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
100
Tutkimuksen kohteena on pörssiyhtiön jatkuva tiedonantovelvollisuus, josta säädetään arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 §:ssä. Tutkimuksessa on pyritty löytämään vastaukset erityisesti seuraaviin kysymyksiin: Miksi pörssiyhtiön on tiedotettava sekä mistä asioista ja milloin sen on tiedotettava? Tutkimuksessa on lisäksi määritelty useita ongelmien hahmottamiselle olennaisia käsitteitä. Tällaisia ovat esimerkiksi täydelliset rahoitusmarkkinat, informaatiotehokkuus, informaatioepäsymmetria, informaatiotulva ja informaatiohäiriö. Keskeisinä lähteinä on käytetty arvopaperimarkkinalakia ja sen esitöitä. Finanssivalvonnan standardia, Helsingin Arvopaperipörssin sääntöjä sekä muita itsesääntelynormeja on hyödynnetty riittävässä ja tarpeellisessa määrin. Kotimaista ja ulkomaista oikeuskirjallisuutta hyödynnetään tutkimuksessa kautta linjan eikä erillistä oikeusvertailevaa osiota sen vuoksi ole katsottu tarpeelliseksi.

Tutkimuksessa edetään yleisestä erityiseen. Sen vuoksi vastauksia esitettyihin kysymyksiin on haettu aluksi rahoitusteoriasta. Täydelliset rahoitusmarkkinat edellyttävät muun muassa informaatiotehokkuutta ja puolueettomuutta, joiden tavoitteiden saavuttamiseksi pörssiyhtiölle on asetettu velvollisuus julkistaa tietoja arvopaperin arvoon vaikuttavista päätöksistä ja seikoista. Tutkimuksen edetessä on pureuduttu jatkuvan tiedonantovelvollisuuden ydinsisältöön ja selvitetty, mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 §:n tulkinnanvarainen normi ja siitä ilmenevä velvollisuus pörssiyhtiöltä ylipäänsä edellyttävät.
Avainsanat:
pörssiyhtiö, tiedonantovelvollisuus, rahoitusmarkkinat
© Tritonia 2014-2019