Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Nyman, Katri

Viestintävälineiden hyödyntäminen työssäoppimisen ohjauksessa. Mobiilisovelluksen käyttöä edistävät tekijät

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Soronen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tällä vuosituhannella viestintään käytettävien välineiden määrä ja niiden tarjoamat mahdollisuudet ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Tässä tutkimuksessa selvitettiin mitä viestintävälineitä toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat käyttävät työssäoppimisen aikaiseen viestintään ja mikä osuus tuosta käytöstä on mobiiliohjaussovellus eTaitavalla. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on käyttötarkoitustutkimus. Kyse on käyttäjälähtöisestä tutkimuksesta, jossa tutkitaan viestintävälineiden käyttötapoja ja käytön motiiveja. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli myös tarkastella tarkemmin opettajien suhtautumista mobiiliohjaukseen ja selvittää motiiveja jotka mobiiliohjauksen käyttöön vaikuttavat.

Aineisto kerättiin kyselytutkimuksena Koulutuskeskus Sedun työssäoppimista ohjaavilta opettajilta 6.11–5.12.2012. Kyselyyn pyydettiin vastauksia kaikilta niiltä opettajilta, jotka olivat ohjanneet opiskelijoita työssäoppimisjaksolla kevätlukukaudesta 2010 syyslukukauteen 2012 ulottuvalla ajanjaksolla. Vastauksia kyselyyn tuli määräaikaan mennessä 64, jolloin vastausprosentiksi tuli 53,3 %. Aineistoa analysoitiin Webropol-ohjelmistolla ristiintaulukoinnin avulla. Opettajien antamia perustietoja verrattiin vastauksiin ja tarkasteltiin käyteltyjen viestintätapojen valitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että koulutukseen ja tiedottamiseen on panostettava, mikäli mobiilisovellusten käytön toivotaan yleistyvän työssäoppimisen ohjauksessa. Tästä tutkimuksesta saaduilla tiedoilla voidaan kohdentaa koulutusta oikeanlaisiin seikkoihin ja oikeille alueille.
Avainsanat:
mobiiliohjaus, eTaitava, käyttötarkoitustutkimus, työssäoppimisen ohjaus
© Tritonia 2014-2019