Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mikkola, Heikki

Verkkokaupan toimivuuden kriittiset tekijät urheilutavaroiden erikoiskaupassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Yritysten liiketoimintaympäristössä on viime aikoina tapahtunut suuria muutoksia, kun tarjolle on tullut yhä laajempi valikoima erilaisia kanavia, joiden kautta yritys voi olla yhteydessä asiakkaaseen sekä myydä ja markkinoida tuotteitaan. Sähköisen kaupankäynnin kiihtyminen internetissä jatkaa vähittäismyyntiympäristön muuttamista. Internetin käyttötarkoitukset ovat monipuolistuneet ja yritysten
tilaisuudet hyödyntää sen tuomia uusia mahdollisuuksia kasvaneet. Asiakkaat etsivät sivustoilta tietoa, kokemuksia, viihdettä ja yhteydenpitoa yritykseen. Verkkosivuilta tilataan tuotteita,vertaillaan vaihtoehtoja ja haetaan vinkkejä päätöksentekotilanteisiin.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa kriittisiä tekijöitä, jotka selittävät kuluttajan ostoaikomusta ja kanavavalintaa urheilutavaroiden verkkokaupassa. Tavoitteena on empiirisesti tutkia case -yrityksen asiakkaiden urheilu- ja vapaa-
ajantuotteiden ostamista ja nostaa esiin, mitkä tekijät koetaan tärkeiksi verkkokaupan toimivuuden kannalta. Tutkimuksen avulla pyritään antamaan case -yritykselle heidän asiakkaidensa näkemys nykyisestä verkkopalvelusta sekä selvittämään niitä tekijöitä, jotka kannustavat heitä ostamaan verkkokaupasta.

Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostettiin havaittua arvoa ja kanavavalintaa mittaavista malleista. Olettamuksena oli, että ostoaikomus muodostuu kuluttajan havaitseman arvon kautta. Ostoaikomukseen sekä kanavavalintaan vaikuttavia
tekijöitä olivat tuotteen laatu, havaitut riskit, verkkosivujen designtekijät, tuotteen hinta ja palvelun laatu.

Saadut tulokset osoittivat, että urheilu- ja vapaa-ajantuotteiden ostamisessa erityisesti tuotteen hinta ja laatu vaikuttivat voimakkaimmin kuluttajien ostoaikomukseen ja kanavavalintaan. Myös karsimalla ostamiseen liittyviä riskejä sekä panostamalla palvelun laatuun ja verkkosivujen designtekijöihin voidaan vaikuttaa ostoaikomuksen
syntyyn ja kanavan valintaan.
Avainsanat:
Monikanavamarkkinointi, verkkokauppa, havaittu arvo, ostoaikomus, kanavavalinta, urheilu- ja vapaa-ajantuote
© Tritonia 2014-2019