Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Vähämaa, Ville

Toimialakohtainen momentum-ilmiö Suomen osakemarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Momentum-sijoitusstrategiaa on tutkittu laajalti rahoitusmaailman tieteellisissä julkaisuissa ja momentum-ilmiön käytöllä on havaittu mahdollisuus saavuttaa epänormaaleja tuottoja. Tämän tutkielman tarkoituksena on osoittaa, että momentum-tuotot vaihtelevat toimialoittain ja toimialan valinnalla on vaikutusta momentum-sijoitusstrategiaan. Toimialan vaikutusta momentum-sijoitusstrategiaan ei tiettävästi ole aiemmin tutkittu suomalaisilla osakemarkkinoilla.

Tutkielman teoreettinen osuus muodostuu rahoitusalan kirjallisuudesta ja tieteellisistä tutkimuksista. Tieteellisiä tutkimuksia myös verrataan keskenään ja huomataan, että tulokset niistä saattavat olla hyvinkin poikkeavia. Yksi keskeisimmistä käsitteistä tutkielmassa on markkinoiden tehokkuus ja tehokkuuskäsitteet. Hintojen tulisi heijastaa kaikkea käytettävissä olevaa informaatiota tehokkailla markkinoilla ja epänormaalien tuottojen saavuttaminen tulisi olla mahdotonta. Tutkielmassa tullaan kuitenkin huomaamaan, että markkinat eivät aina ole tehokkaat.

Tutkimusmenetelmänä on käytetty portfoliolähestymistapaa. Osakkeet on jaettu toimialakohtaisesti ja niiden pohjalta on muodostettu äärimmäiset voittaja- ja häviäjäportfoliot osakkeiden aikaisempiin kurssituottoihin pohjautuen. Tulosten tilastollista merkitsevyyttä on testattu yksisuuntaisella t-testillä.

Momentum-sijoitusstrategia toimi jokaisella toimialalla. Parhaiten momentum-strategia toimi teollisuustuotteet- ja palvelut toimialalla ja sillä saavutettiin yli prosentin kuukausittainen epänormaalituotto. Tuloksista huomattiin, että momentum-strategian tuotot vaihtelevat toimialoittain. Niistä myös havaittiin, että momentum-strategia toimii paremmin voittajaosakkeilla, kuin häviäjäosakkeilla. Osa tuloksista täyttää tilastollisen merkitsevyyden kriteerit ja muilta osin tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina.
Avainsanat:
Anomaliat, momentum-strategia, osakemarkkinat, toimiala
© Tritonia 2014-2019