Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Alanko, Marja

Winds of Change. Social, Societal and Moral Change in Agatha Christie's Miss Marple Novels

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
68
Tutkielmassa selvitetään, millaisena yhteiskunta näyttäytyy klassisissa salapoliisiromaaneissa ja onko yhteiskunnan kuvauksessa havaittavissa muutosta pidemmällä aikavälillä. Tutkielman lähtökohtana on huomio siitä, että nykyajan rikoskirjallisuudessa yhteiskuntaa kuvataan hyvin eri tavalla kuin varhaisemmissa salapoliisiromaaneissa. Yhteiskunnallisuus tuli olennaiseksi osaksi salapoliisiromaaneja vasta 1970-luvulla, ja nykyään niissä otetaan selkeästi kantaa yhteiskunnallisiin asioihin, mistä syystä varhaisempien salapoliisiromaanien yhteiskuntakuvausta on mielenkiintoista tarkastella.

Tutkimusaineistona on kolme Agatha Christien eri vuosikymmenillä kirjoittamaa Neiti Marple -romaania. Christie oli yksi genren merkittävimmistä kirjailijoista ja neiti Marple yksi hänen tunnetuimmista amatöörietsivistään. Teoreettisena viitekehyksenä on käytetty hegemonian, ideologian, representaation ja yhteiskunnan rapautumisen käsitteitä. Hegemonia viittaa yhteiskunnan valta-asetelmien ja sen omakuvan muodostumiseen. Ideologia puolestaan yhdistää yhteiskunnan omakuvan ja sen jäsenten ajattelun. Tämä kudelma representoituu teksteissä, joissa luodaan merkityksiä kielen ja viestinnän avulla, mikä mahdollistaa sen ajan ja paikan tarkastelun, jossa teksti on tuotettu.

Yhteiskunta sekä sen muutos ja rapautuminen osoittautuivat olennaisiksi osiksi Neiti Marple -romaaneja, ja niitä tarkastellaan tutkielmassa kolmen kategorian kautta: sosiaalinen, yhteiskunnallinen ja moraalinen muutos. Sosiaalinen muutos näkyy kirkon aseman heikkenemisen myötä pienen, sisäänpäin kääntyneen yhteisön avautumisena ja maailmallistumisena. Yhteiskunnallinen muutos näkyy patriarkaalisen yhteiskunnan väistymisenä naisten ja miesten välisen tasa-arvon tieltä ja nuoremman sukupolven esiinmarssina. Moraalinen muutos ilmenee seksuaalisena vapautumisena, rikollisten inhimillisempänä kohteluna ja rangaistustavoissa, mutta se ei ilmene yhtä selkeästi kuin muut muutoksen muodot.
Avainsanat:
Agatha Christie, Miss Marple, detective fiction, society, hegemony, ideology, representation, grand narratives, micronarratives
© Tritonia 2014-2019