Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Nivala, Maija

Karismaattinen johtajuus. Vaasan yliopiston hallintotieteen opiskelijoiden näkemyksiä karismaattisten piirteiden yhteydestä hyvään johtajuuteen julkisorganisaatioissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Olli-Pekka Viinamäki
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen: julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
106
Karismaattisuutta on tutkittu hyvin kauan. Jo antiikin filosofi Platon puhui karismasta, nimenomaan johtajuuden ja yhteiskunnan yhteydessä. Ehkä keskeisin karismaattiseen johtajuuteen liitettävä henkilö oli saksalainen sosiologi Max Weber, joka varsinaisesti nosti karismaattisen johtajuuden esille. Viimeisimmät vuosikymmenet ovat yhtä voimakkaammin korostaneet karismaattisen johtajuuden merkitystä, johtuen muun muassa työympäristön aiheuttamista muutoksista.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millaiset seikat korostuvat karismaattisessa johtajuudessa ja millaisia yhtymäkohtia näillä on julkisorganisaatioihin. Tulisiko esimerkiksi johtajan persoonallisuuteen kiinnittää enemmän huomiota, kun julkisen sektorin johtotehtäviä täytetään?

Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat karismaattisuus ja johtajuus, jotka ovat laajoja ja pitävät sisällään suppeampia käsitteitä, kuten esimerkillä johtamisen, vision, luottamuksen, motivoinnin ja viestinnän. Tutkimusote on kvantitatiivinen, jonka pohjalla on edellä mainittujen seikkojen ympärille kootut keskeiset teoreettiset näkökulmat. Empiria toteutettiin laatimalla kyselytutkimus Vaasan yliopiston hallintotieteen opiskelijoille.

Teoreettisen tarkastelun pohjalta karismaattinen johtajuus nähdään hyvin vahvasti johtajan persoonaan profiloituen. Henkilöllä katsotaan olevan jokin erityinen taito tai kyky, jonka vuoksi hän erottuu muista johtajista, yleensä edukseen. Karismaattiseen johtajuuteen liitettävät piirteet näyttäytyvät hyvin vahvana osana hyvää johtajuutta. Vastaukset osoittavat selvästi, että esimerkin voima, luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen, visionäärisyys, motivointi- ja viestintätaidot ovat sellaisia, joita hyvältä johtajuudelta edellytetään.

Edellä mainittuja karismaattiseen johtajuuteen liittyviä osa-alueita vertailtiin vastaajien sukupuolen, pääaineen, työkokemuksen, tavoitetutkintoa vastaavan työkokemuksen sekä opintopisteiden perusteella.

Keskeisimmät havainnot tutkimuksessa olivat, että karismaattiseen johtajuuteen liittyvillä piirteillä on opiskelijoiden mielestä melko suuri merkitys organisaation menestymiseen. Tulokset osoittavat että etenkin esimerkin voima oli hyvin suuressa roolissa muutostilanteissa. Tuloksien mukaan visionäärinen johtaja nähdään myös organisaatiolle kilpailuetuna. Tätä vahvistaa myös se, että työkokemuksen kasvaessa visionäärisyyden merkitys nähtiin entistä vahvempana. Kun julkiorganisaatiot tänä päivänä ovat suurten muutosten keskellä, on syytä pohtia, olisiko karismaattisille johtajille siellä enemmän kysyntää?
Avainsanat:
Karismaattisuus, johtajuus, julkinen sektori
© Tritonia 2014-2019