Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2013

Puolitaival, Niina

TILAUSMUUTOSTEN EHKÄISEMINEN JA NIIDEN KÄSITTELYN TEHOSTAMINEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Päivi Haapalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tämä Pro gradu -tutkielma on tehty ABB Oy Motors and Generators -yksikön tilaustenkäsittelyn toimeksiantona. Tutkimuksessa tarkasteltiin, mitä ongelmia ja haasteita tilausmuutoksiin liittyy ja haettiin keinoja tilausmuutosten ehkäisemiseen ja niiden käsittelyn tehostamiseen.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui useiden eri teorioiden ympärille, joiden avulla lukijan on mahdollista ymmärtää, miksi tilausmuutoksia syntyy ja mitkä asiat niihin vaikuttavat. Itse tilausmuutoksiin liittyviä teorioita ei varsinaisesti ole olemassa, ja tässä tutkimuksessa aihetta lähdettiin tarkastelemaan erityisesti massaräätälöinnin, konfiguroinnin ja prosessien näkökulmasta. Lisäksi teoriaosuudessa käsiteltiin Quick Response Manufacturing -strategiaa ja laatujohtamista. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastattelua ja sähköpostikyselyä. Lisäksi osa tutkimusaineistosta muodostui ABB Oy Motors and Generators -yksikön ohjeista ja tilastoista.
Ongelmat syntyvät esimerkiksi siitä, että asiakaskohtaisen spesifikaation määrittäminen on hyvin haastavaa ja katkokset informaation välittämisessä tai väärinymmärrykset johtavat virheellisen tuotteen määrittelyyn. Tutkimus osoitti, että tilausmuutosten ongelmat ja haasteet ovat hyvin moninaiset; niitä liittyy muun muassa ABB Oy Motors and Generators -yksikön ja myyntiyhtiöiden toimintatapoihin, variantteihin, informaation kulkuun, muutosten hinnoitteluun, ohjelmiin ja tietokantoihin.
Tilausmuutosten ehkäisemiseksi ja niiden käsittelyn tehostamiseksi tarvitaan muutoksia toimintatavoissa, prosessien parantamista ja ohjelmien kehittämistä. Lisäksi olisi tärkeää selkiyttää tehtäviä Post order -tiimin ja tilaustenkäsittelyn välillä, pyrkiä tekemään asiat kerralla oikein sekä yhtenäistää toimintatapoja. Ohjelmien ja tietokantojen integraation ja kehittämisen myötä on mahdollista vähentää manuaalista tietojen päivitystä, mikä osaltaan hidastaa tilausmuutosten käsittelyä ja lisää virheiden tekemisen riskiä.
Avainsanat:
Tilausmuutos, massaräätälöinti, konfigurointi
© Tritonia 2014-2019