Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mustapää, Soile

Taidegallerian palvelutarjooman kehittäminen case: Mikolan Akvarellisali

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirjo Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
119
Tämän Pro gradu -tutkielman aiheena on taidegallerian palvelutarjooman kehittäminen. Tämä tutkimus suoritetetaan toiminnallisena case-tutkimuksena. Tutkielman casena toimii Professori Nàndor Mikolan taidesäätiön ylläpitämä Mikolan Akvarellisali. Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua.

Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena on tunnistaa, millaisia ovat taiteen näyttelytilojen palvelutarjoomat, ja millaisia ydin- ja lisäpalveluita palvelutarjoomaan kuuluu. Toisena tavoitteena on ymmärtää, mitä tekijöitä kuvataiteilijat arvostavat taidegallerian palvelutarjoomassa, keskittyen nimenomaan Akvarellisalin palvelutarjoomaan ja sen ominaisuuksiin. Kolmantena tavoitteena löytää kehitysehdotuksia Akvarellisalin palvelutarjoomaan hyödyntäen empiriasta nousseita, kuvataiteilijoille itselleen palvetarjoomassa tärkeäksi koettuja tekijöitä. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Suomen taidemarkkinoilta löytyy viisi eri taidegallerian konseptimuotoa. Kuvataiteilijoille merkityksellisiksi tekijöiksi taidegallerian palvelutarjoomassa nousi sekä palvelun toiminnalliset ja tekniset resurssit, että palvelusta saatava lopputulos. Näyttelystä saatava tulos, joihin akvarellisalissa esillä olleet kuvataiteilijat pyrkivät näyttelyä pitäessään, ovat näyttelystä saatava näkyvyys, sekä julkisesti että kävijöiden parissa, taloudellinen tulos, oman näkemyksen esilletuonti ja oman uran kehitys. Akvarellisalissa koettu palvelutarjooma täyttää perusodotukset ja tavoitteet. Tutkimus on antanut paljon ymmärrystä siitä, miten kuvataiteilijat sekä valitsevat taiteen näyttelytiloja oman taiteensa esittämiseen, että käyttävät näyttelytilan palveluita. Tutkimus on lisännyt ymmärrystä siitä, millaisia tarpeita kuvataiteilijoilla on koskien näyttelytilan palvelutarjoomaa ja sen ominaisuuksia.
Koska tutkimus on tehty yhden tapauksen ympärille laadullisena tutkimuksena, ei sitä voi eikä tule käyttää yleistävänä kuvauksena siitä, miten kuvataiteilijat käyttävät taiteen näyttelytilan palvelutarjoomaa. Tutkimus on osoittanut, että mahdollista on laajemmin tutkia sitä, miten kuvataiteilijat kuluttavat eri ansaintalogiikalla toimivien taiteen näyttelytilojen palvelutarjoomia. Kuvataiteilijoilta saatavaa palvelun käyttäjätietoa voidaan onnistuneesti käyttää taidegallerian palvelutarjooman kehittämisessä.
Avainsanat:
palvelumuotoilu, taide, palveluliiketoiminta
© Tritonia 2014-2019