Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Saaranluoma, Nina

Fachsprachlicher Wortschatz in Broschüren der Europäischen Union und seine Wirkung auf die Verständlichkeit

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
81
Tämän työn tarkoituksena on tutkia Euroopan Union julkaisemissa esitteissä esiintyvää ammattikielistä sanastoa sekä sen vaikutusta julkaisun luettavuuteen ja ymmärrettävyyteen. Lähtökohtana tutkimukselle on oletus, että kyseiset julkaisut sisältävät niin huomattavan määrän ammattisanastoa, että ne ovat vaikeasti ymmärrettäviä EU:n kansalaisille.

Tutkimusaineisto koostuu kolmesta Euroopan Unionin kansalaisilleen tarkoitetusta julkaisusta, joista kukin käsittelee eri aihealuetta. Empiirisen tutkimuksen kolme osa-aluetta ovat kommunikaatiotilanne, julkaisujen sijoittuminen ammattikielten erilaisiin jäsennysmalleihin sekä sanaston tutkimus. Viimeksi mainittu on työn päätutkimuskohde. Julkaisuissa esiintyviä ammattisanoja sekä niiden ominaispiirteitä tutkitaan käyttämällä kvantitatiivista menetelmää. Leksikaalisen tutkimuksen erityinen painopistealue on Euroopan Unionin oma ammattisanasto.

Leksikaalinen analyysi osoitti, että työn tekijän oletus ammattisanaston määrästä ja tekstin ymmärrettävyydestä toteutui vain osittain. Vastoin oletusta ammattisanaston osuus ei ole esitteissä huolestuttavan suuri, mutta sen sijaan EU:n oma ammattisanasto osoittautui luettavuutta häiritseväksi tekijäksi. Sen sisältä löytyy monia luettavuutta häiritseviä piirteitä, esimerkiksi useista sanoista koostuvia termejä.

Ammattisanaston tutkimus on kuitenkin vain yksi osa-alue tekstien ymmärrettävyyttä tutkittaessa. Jotta tutkimuskohteena olevien esitteiden ymmärrettävyydestä saataisiin selkeämpi kuva, tulisi tutkimusalue levittää myös teksti- ja lauserakenteisiin.Avainsanat:
Europäische Union, Fachsprache, Fachwortschatz, Verständlichkeit
© Tritonia 2014-2019