Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2003

Litmanen, Jenni

Två tvåspråkiga familjer - språkanvändning och attityder

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christer Laurén
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on selvittää kahden kaksikielisen perheen kielenkäyttöä. Perheet ovat Vaasan alueelta ja sen jäsenet ovat minulle entuudestaan tuttuja. Selvitän, minkä kielen perheenjäsenet valitsevat erilaisissa arkipäiväisissä tilanteissa ja mitkä asiat vaikuttavat kyseisiin valintoihin. Vanhempien rooli tutkimuksessa on tärkeä, koska heidän erilaiset kielivalinnat ennen lasten syntymää sekä syntymän jälkeen vaikuttavat nuorten elämään kaksikielisinä yksilöinä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää vanhempien sekä nuorten asenteita kaksikielisyyttä kohtaan.

Tutkimukseni materiaali perustuu vanhempien ja nuorten nauhoitettuihin haastatteluihin. Haastatteluiden ensisijainen tarkoitus on saada aikaan keskustelu, jotta vastauksista tulisi mahdollisimman monipuolisia. Tutkimus osoittaa, että sekä vanhemmat että kaksikieliset nuoret käyttävät aktiivisesti, monipuolisesti ja joustavasti niin suomea kuin ruotsia. Vanhemmat käyttävät kuitenkin työpaikoillaan enimmäkseen toista kuin äidinkieltä. Asenteet kaksikielisyyttä kohtaan ovat yleisesti ottaen positiivisia ja suurin hyöty liittyy työelämään ja kykyyn pärjätä eri tilanteissa. Nuoret, jotka ovat pienestä asti kasvaneet kahden kielen parissa, pitävät ruotsin kieltä äidinkielenään. Kaksikielisyyttä pidetään itsestäänselvyytenä, mutta kuitenkin suuressa arvossa. Tutkimuksesta käy lisäksi ilmi, kuinka vaativaa kaksikielisyyden siirtäminen sukupolvelta toiselle voi olla.
Avainsanat:
individ, tvåspråkighet, tvåspråkiga familjer, domän
© Tritonia 2014-2019