Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Niemi, Annukka

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ikäihmisten hyvinvointipalveluissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
107
Suomalaisessa hyvinvointivaltiossa on periaatteena, että kaikilla kansalaisilla on yhtäläinen oikeus saada sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Väestön ikääntyminen ja julkisen sektorin taloudellinen kestävyys liittyvät läheisesti keskusteluun palveluiden järjestämistavasta. Julkisen ja yksityisen sektorin toiminnan suhteet näyttävät Suomessa olevan muuttumassa ja kunnat pyrkivät etsimään uusia ratkaisuja rakenteiden uudistamiseksi.

Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä uusia ulottuvuuksia ja kehitysmahdollisuuksia kumppanuushankkeet julkisen ja yksityisen sektorin välillä avaavat ikäihmisten palveluiden järjestämiseksi. Tarkoituksena on myös hahmottaa erilaisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmalleja ja täsmentää niiden merkitystä ikäihmisille suunnattujen palvelujen kentässä. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana on aikaisemmassa tutkimuksessa esille tulleita havaintoja julkisen ja yksityisen palvelutuotannon yhteistyöhankkeiden ominaisuuksista ja piirteistä. Perustana on sekä kansainvälinen että suomalainen keskustelu kumppanuuden ominaisuuksista, lähtökohdista ja piirteistä Public Private Partnership -ajattelun pohjalta. PPP-ajattelua lähestytään taustalla vaikuttavan New Public Management doktriinin kautta. Empiirinen osa on toteutettu haastattelemalla sosiaali- ja terveydenhuollon johtavia viranhaltijoita viidessä kunnassa Vaasan seudulla, tavoitteena saada vastauksia kysymyksiin: mitä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuus on, miten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ilmenee tutkimuskohteena olevissa kunnissa ja mitä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia haastateltavat asiantuntijat kokeva ikäihmisten palvelujen järjestämistavassa kumppanuutena.

Kumppanuus julkisen ja yksityisen sektorin välillä koettiin haastattelukunnissa lisääntyvänä tapana järjestää ikäihmisten palvelut tulevaisuudessa. Hyvinvointipalveluiden järjestämisen tavoitteena on toiminnan päällekkäisyyksien karsiminen ja toimivien palveluketjujen luominen. Hyödyntämällä eri sektorien välisiä julkisen sektorin eri toimijoiden välisiä kumppanuuksia ja yhteistyöhankkeita voidaan luoda erikoistumisen strategioita ja tarjota kuntalaisille laaja palveluvalikoima.
Avainsanat:
Public Private Partnership, New Public Management, kumppanuus, ikäihmiset, hyvinvointipalvelut
© Tritonia 2014-2019