Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leinonen, Elisa

Kulttuuri osana kaupungin imagoa. Vaasan, Seinäjoen ja Tampereen kulttuurisen imagon näkyminen paikallisissa sanomalehdissä.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Kulttuuriosaamisen ja luovien alojen kasvu on näkynyt jo pitkään Suomen talouselämässä, ja tämän myötä kulttuurisen pääoman ja luovuuden edistäminen on otettu mukaan myös kaupunkikehittämistyöhön. Erilaiset kulttuuritapahtumat, ravintolat, museot ja teatterit vaikuttavat suuresti mielikuvaamme kaupungista, eikä kattavan kulttuuritarjonnan ja elävän ilmapiirin vaikutusta kaupungille ja sen markkinoinnille voida vähätellä. Voidakseen markkinoida itseään yrityksille, potentiaalisille asukkaille ja turisteille kaupunkien on arvioitava houkuttelevuuttaan ja vetovoimatekijöitään, ja yhä useammin kulttuuri on otettu kaupunkien kilpailuvaltiksi ja symboliksi.

Tutkimuksessani tarkastelen sitä, kuinka kulttuuri on otettu osaksi kolmen suomalaisen kaupungin (Vaasa, Seinäjoki ja Tampere) aluekehittämistä ja imagonrakennustyötä. Tutkimusaineistona käytin suurimpia kyseisissä kaupungeissa ilmestyviä sanomalehtiä, eli Pohjalaista, Ilkkaa ja Aamulehteä. Tutkin kaupungin kulttuurisen imagon välittymistä sanomalehtien kautta tarkastelemalla alueellisen sanomalehden antamaa kuvaa kyseisen kaupungin kulttuurielämästä.

Sanomalehtiaineistoa tarkastellaan sekä kvantitatiivisella että sisällönanalyysimenetelmällä. Saatujen luokituksien pohjalta muodostuu kuva siitä, mitkä kulttuurin osa-alueet ovat eniten esillä kussakin sanomalehdessä. Sisällönanalyysin kautta kunkin kaupungin kulttuurielämästä muodostetaan eräänlainen profiili: mihin kulttuurin osa-alueisiin kaupungissa panostetaan, mitkä jäävät sivuosaan, ja millä keinoilla kaupungin kulttuurielämää pyritään tuomaan esille sanomalehtien kautta? Kuinka hyvin kulttuuriasioista tiedotetaan kansalaisille ja miten näkyvässä asemassa ne ovat sanomalehdissä? Tiedotetaanko kansalaisille sanomalehtien kautta myös kulttuurialan hallinnosta ja esimerkiksi kulttuuriin liittyvistä koulutus- ja opetusasioista?
Aineiston luokittelun ja analyysin myötä muodostui kokonaiskuva kolmesta kulttuurielämältään hyvin erilaisesta kaupungista. Kustakin kaupungista löytyy tietyt eri kulttuurin muodot joihin ne keskittyvät enemmän kuin toisiin, ja lisäksi kaupunkien panostus kulttuurin kehittämiseen ja sen hyödyntämiseen kaupunkimainonnassa vaihtelee suuresti.
Avainsanat:
kulttuuri, kaupunki, imago, sanomalehdet
© Tritonia 2014-2019