Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pihlajamaa, Johanna

Sopimus verkostossa. Verkostomateriaalin vaikutus sopimuksen arviointiin. (lisensiaatintutkimus)

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden lisensiaatti
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
146
Yritysverkostot muodostuvat useista osapuolista, joita yhdistää yhteinen verkostointressi. Lisäksi vaikuttavia tekijöitä ovat osapuolten omat, itsenäiset intressit. Yritysverkostosuhteissa luottamuksen rooli on keskeinen ja kirjalliset sopimukset usein puutteellisia. Tässä erityisessä ympäristössä sopimusvelvoitteiden sisältö voi olla epäselvä ja osallisten määrä suuri. Sopimuksen rooli yritysverkostossa eroaa usein perinteisen käsityksen mukaisesta sopimuksen roolista, ja siksi verkostoissa epätäydellisyyden ongelmaa on osittain arvioitava eri tavalla kuin muissa sopimussuhteissa.

Tutkimuksessa tarkastellaan verkostoympäristöön sisältyvää sopimusten arvioinnissa huomioon otettavaa laajaa kokonaisuutta: verkostomateriaalia. Verkostomateriaali on erityinen aineistokokonaisuus, jonka merkitys on epäselvä. Se saattaa tulkintatilanteessa olla jopa ratkaiseva tekijä muun aineiston rinnalla, mutta joskus sitä ei voida ottaa huomioon lainkaan. Verkostomateriaalilla saattaa olla voimakastakin sitovuusvaikutusta, jolloin sen merkitys voidaan mahdollisesti rinnastaa sopimuksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan verkostomateriaalin asemaa ja hyödyntämistä, verkostomateriaalikokonaisuuden keskinäisiä sisäisiä suhteita sekä verkostomateriaalin hallintaa.

Verkostomateriaalilla on useita samoja ominaisuuksia kuin muihinkin sopimussuhteisiin liittyvällä materiaalilla. Toisaalta verkostosta kontekstina seuraa monia materiaaliin ja sen hyödynnettävyyteen vaikuttavia erityispiirteitä, kuten verkostoyhteyksien eriasteiset ulottuvuudet tai kahdenvälisyyden ylittyminen. Nämä seikat tekevät materiaalin tulkinnasta ja hallinnasta verkostoyhteydessä erityisen.

Ympäristössä voi olla tietty käytäntö ilman sopimusyhteyttä. Tarkastelussa on myös tämän käytännön vaikutus. Ympäristö saattaa tulla osaksi velvoitteita, eikä ainoastaan vaikuta sopimuksen tulkintaan. Materiaali voi mahdollisesti muuttaa asioiden tilaa ja synnyttää uusia velvoitteita.
Avainsanat:
sopimusoikeus, sopimus, verkosto, verkostomateriaali, tulkinta, täydentäminen, tulkintamateriaali, hallinta
© Tritonia 2014-2019