Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Kivelä, Riina

Herkunft und Wortbildung der substantivischen Fremdwörter in SCHÖNER WOHNEN und auto motor und sport

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
86
Saksan kielessä käytetään yhä enemmän vierasperäisiä sanoja mm. kansainvälistymisen takia. Tutkielman tavoite on tutkia saksan kielen vierasperäisten substantiivien alkuperää ja sananmuodostusta ja selvittää, mistä kielistä vierasperäiset sanat ovat tulleet, sekä miten ne ovat tunnistettavissa. Aineistona käytetään yhdeksää artikkelia sisustuslehdestä SCHÖNER WOHNEN ja seitsemää artikkelia autourheiluun liittyvästä lehdestä auto motor und sport.

Vierasperäisten sanojen sananmuodostusta tutkitaan laadullisesti yhdyssanojen muodostamisen ja johdannaisten kautta. Sananmuodostusanalyysissä keskitytään affikseihin ja sanojen suoraan lainaamiseen muista kielistä. Keskeistä on tutkia, miten vierasperäiset sanat ovat tunnistettavissa eri kielistä tuleviksi esim. lausumisen ja kirjoitustavan avulla. Teoriaosuus johdattelee aiheisiin käsittelemällä saksan kielen kehitystä, jossa syvennytään kielellisiin muutoksiin ja muiden kielten vaikutukseen saksan kieleen.

Tutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, että vierasperäisten sanojen sopeutumista kieleen on vaikeaa määritellä, koska kieli on jatkuvan muuttumisen vallassa. Yhdyssanoja muodostettiin eniten determinatiivisesti ja vierasperäiset suffiksit esiintyivät natiiveja useammin. Niiden esiintyminen oli yhteneväistä molemmissa lehdissä. Vierasperäiset sanat muodostettiin usein vierasperäisellä affiksilla, jonka johdosta eksplisiittinen derivaatio oli derivaatiotyyleistä yleisin. Tutkimuksessa huomattiin, että saksan kieleen lainataan vierasperäisiä substantiiveja myös täysin muuttumattomina muista kielistä.

Lehtien sanojen välillä ei ollut suuria suhteellisia eroja alkuperän mukaan. Latinan, englannin ja ranskan kielille pystyttiin määrittämään selviä tunnuspiirteitä, jotka esiintyvät vierasperäisissä sanoissa. Sisustussanastossa oli enemmän ranskan kuin englannin kielestä peräisin olevia sanoja ja autourheilusanastossa toisinpäin, erojen kuitenkin ollessa vähäisiä. Jälkimmäisessä esiintyi odotettua enemmän internationalismeja.
Avainsanat:
Wortbildung, Fremdwort, Anglizismen, Gallizismen, Internationalismus
© Tritonia 2014-2019