Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Välimaa, Mari

Mahdollisuus motivointiin - työlainsäädännön vaikutuskentän tarkastelua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vainio Pekka
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tutkimuksen lähtökohdaksi otettiin työlainsäädäntö. Lainsäädännön tarkastelufokus liitettiin motivoitumisteorioihin ja niiden antamaan tietoon motivoitumisesta. Tällä pyrittiin yhdistämään työlainsäädäntö työntekijän käyttäytymisen lainalaisuuksiin. Tavoitteena oli muodostaa käsitys siitä, antaako lainkirjaimen hyvä noudattaminen työnantajalle moraalisen velvoitteen suorittamisen lisäksi oheistulosta.
Tutkimuksessa tarkasteltiin työlainsäädäntöä motivoitumista mahdollistavan työympäristön rakentamisen edesauttajana. Työntekijän motivoitumisen lähteitä ja tapoja kerättiin vuosien varrella julkaistuista tutkimuksista. Näiden lisäksi tarkasteltiin rajattua osaa työlainsäädännön määräyksistä, joiden katsottiin kyseisiin asioihin eniten vaikuttavan.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tarkastellusta työlainsäädännöstä löytyy motivoitumisen edellytyksiä luovia määräyksiä. Näiden toimivuus on kuitenkin sidottu työntekijän omiin yksilöllisiin tarpeisiin ja niiden täyttämiseen suunnattuihin pyrkimyksiin.
Tutkimuksen tuloksiksi voidaan myös todeta työlainsäädännön valmistelutyön unohtaneen työntekijän inhimillisistä puolista motivaation rakentumisen perusteet. Tällaisesta pohdintatyöstä ei löytynyt näyttöä, saati tutkimuksia lainvalmisteluelimien osalta
Avainsanat:
työlainsäädäntö, motivoituminen
© Tritonia 2014-2019