Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Taskinen, Mari

SAD-ilmiön (Seasonal Affective Disorder) vaikutus osakkeiden tuottoon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seppo Pynnönen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
68
Tutkielman tavoitteena on selvittää, vaikuttaako Seasonal Affected Disorder (SAD) Helsingin pörssissä listattujen osakkeiden tuottoon. Lisäksi tutkitaan, onko myös sääti-lalla, kuten sateella, pilvisyydellä ja ilmanpaineella, vaikutusta osakkeiden tuottoon sekä vaikuttaako SAD-ilmiö osakkeiden riskiin. Tutkimusaineistona käytetään OMX Helsinki Cap -indeksiä eli painorajoitettua yleisindeksiä sekä OMX Helsinki Small Cap -indeksiä. Aikaperiodina tutkimuksessa on 3.1.1991–30.12.2010 OMX Helsinki Cap -indeksin osalta ja 2.1.2003–30.12.2010 OMX Helsinki Small Cap -indeksin osalta. Tut-kimusmenetelmänä on regressioanalyysi sekä volatiliteetin eli osakkeiden riskisyyden mittaus GARCH-mallilla.

Tutkielman teoriaosuudessa selvitetään, mitä on behavioristinen taloustiede ja mitä markkinoilla ilmenevät säännönmukaiset poikkeamat ovat. Perinteinen rahoitusteoria olettaa markkinoiden olevan tehokkaat, sen sijaan behavioristinen rahoitusteoria pyrkii selittämään sijoittajien käyttäytymistä psykologisesta näkökulmasta. Tutkielman lähtö-kohtana on, että markkinat eivät ole tehokkaat vaan niillä esiintyy säännönmukaisia poikkeamia markkinatehokkuudesta eli anomalioita.

Regressioanalyysin tulokset osoittavat, että SAD-ilmiö on havaittavissa syksyisin Suo-men osakemarkkinoilla OMX Helsinki Small Cap -indeksin tuotoissa. SAD-ilmiö vai-kuttaa paikallisena ilmiönä enemmän pieniin osakkeisiin. Koko SAD-periodin aikana eli syyspäiväntasauksesta kevätpäiväntasaukseen kestävää ilmiötä sen sijaan ei esiinny Suomen osakemarkkinoilla. GARCH-mallin tulokset osoittavat, että SAD-ilmiö kohot-taa hieman OMX Helsinki Cap -indeksin volatiliteettia eli riskitasoa syksyisin. Säätilalla ei ole vaikutusta osakkeiden tuottoon.
Avainsanat:
SAD-ilmiö, osakkeiden tuotto, anomaliat, markkinatehokkuus, behavioristinen taloustiede
© Tritonia 2014-2019