Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pirttimäki-Luoto, Merja

Yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely työelämässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
99
Tietotekniikan kehittyessä ja käytön yleistyessä, lisääntyvät työntekijän yksityisyyden loukkaamisen riskit. Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä työpaikalla, tapahtuu usein myös työntekijän yksityisyyden suojan loukkaus, joka on rikoslain (1889/39) mukaan rangaistava teko. Tahattomat yksityisyyden suojan loukkaukset voivat johtua puhtaasti työnantajan tietämättömyydestä tai huolimattomuudesta henkilötietoja käsiteltäessä. Koska aihe lienee ajankohtainen työelämässä, eivätkä työntekijät ja työnantajat tunnista kaikkia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan, on syytä tutkia yksityisyyden suojan merkitystä lähemmin.

Tutkimuksessa tarkastellaan henkilön yksityisyyden suojaa hänen henkilötietojaan käsiteltäessä sekä sitä säätelevää normistoa. Keskeisenä tavoitteena on selvittää, missä kulkee työntekijän yksityisyyden rajat. Eli mitkä ovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet, mikä on tietoturvan ja lainsäädännön merkitys. Näiden tunnistamattomuus johtaa yksityisyyden loukkauksiin, mikä onkin tämän tutkielman päätutkimusongelma. Viitekehyksen tutkimukselle muodostaa henkilö- ja persoonallisuusoikeus, ja aihetta lähestytään pääasiassa työntekijän näkökulmasta. Tutkimuksessa pyritään esittämään paras mahdollinen tulkinta voimassa olevan oikeuden sisällöstä, ja apuna käytetään lainsäädäntöä, lainvalmisteluaineistoa sekä henkilö- ja yksityisyydensuojaan liittyvää oikeuskirjallisuutta.

Lainsäädännön asettamat vaateet henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle ovat tietyllä tavalla ristiriitaisia. Tiedon tarpeellisuusvaatimuksella on rajoitettu käsiteltäviä henkilötietoja, ja toisaalta työnantajan edun mukaista on tietää oleellisimmat asiat työntekijästä. Työntekijällä on taas tarve säilyttää yksityisyytensä. Lainsäädäntö ei erityisesti säätele tietojen keräämisen edellytyksiä, vaan laissa (HeTiL 523/1999) on säädökset siitä, missä tilanteissa ja (YksitL (759/2004) minkälaisia tietoja saa käsitellä. Lainsäädäntöjen tavoitteena on yksityisen henkilön suojeleminen tahattomilta ja tahallisilta loukkauksilta sekä asiattomin perustein tapahtuvalta syrjinnältä. Yksityisyyden suojalle onkin annettu erittäin suuri painoarvo suomalaisessa yhteiskunnassa, ja juuri työelämässä sillä on korostetun tärkeä merkitys. Lain tunteminen, tietoturvan merkityksen ymmärtämien sekä työntekijän oikeuksien ja velvollisuuksien tunnistaminen on edellytys onnistuneelle ja yksityisyyden suojaa kunnioittavalle henkilötietojen käsittelylle.
Avainsanat:
yksityisyys, yksityisyyden suoja, henkilötieto, henkilötietojen käsittely, tietosuoja, tietoturva
© Tritonia 2014-2019