Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Latvala, Jaakko

MIKÄ TEKEE INTERNETSIVUISTA HYVÄT? Suunnittelijan perspektiivi matalan tietosisällön internetsivujen tekemiseen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, mikä tekee WWW-sivuista hyvät. Tutkielma on rajattu käsittelemään matalan tietosisällön WWW-sivuja suunnittelijan perspektiivistä tarkasteltuna. Tutkielma etenee samassa järjestyksessä, kuin todellinen WWW-sivujen suunnittelu- ja toteutusprosessi etenisi, asiakkaan tekemästä WWW-sivutilauksesta valmiiseen tuotteeseen.

WWW-sivujen suunnittelu- ja toteutusprosessi on monitahoinen kokonaisuus, jossa suunnittelijalta vaaditaan osaamista monelta eri osa-alueelta. Suunnit-telijalta vaaditaan niin teknistä, visuaalista, kuin viestinnällistäkin osaamista hyvien WWW-sivujen luomiseksi. Tässä tutkielmassa pyritään tuomaan esille aiemman teorian valossa hyväksi havaittuja toimintamalleja ja vinkkejä, joiden avulla WWW-suunnittelija saa työkaluja entistä parempien WWW-sivujen luomiseen.

Tutkimustulokset osoittivat, että hyvien WWW-sivujen luomiseen vaaditaan paljon ennakkotietoutta sivujen teknisistä rajoitteista ja mahdollisuuksista. Tämän jälkeen vaaditaan tasokasta ja suunnitelmallista tietojenkeräämistä asiakkaalta, graafista ja visuaalista osaamista sekä käyttöliittymän luomiseen vaadittavaa osaamista. Kaikkien näiden ominaisuuksien tulisi lisäksi tukea samaa haluttua viestintästrategiaa, osana tehokkaasti viestiviä WWW-sivuja.
Avainsanat:
WWW-suunnittelu, WWW-sivu, Graafinen suunnittelu, Käyttöliittymä
© Tritonia 2014-2019