Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Svärd, Toni

Yksityisyys ja tietosuoja Internetin yhteisöpalveluissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Internetin yhteisöpalvelut, kuten Facebook, MySpace, ja Google+, ovat yksi 2000-luvun merkittävimmistä ilmiöistä. Ne ovat toimineet evoluution katalyytteina siinä, kuinka ihmiset viestivät keskenään, ottavat osaa erilaisiin yhteisöihin tai käyttävät viihdettä. Samalla ne ovat myös muuttaneet tapaa, jolla ihmisten henkilökohtaisia tietoja kerätään, tallennetaan, käytetään ja välitetään eteenpäin. Maailmanlaajuiset ja jatkuvasti elävät sosiaaliset verkkoyhteisöt avaavat uusia mahdollisuuksia niin yksilöille kuin yrityksille, mutta samalla ne luovat uusia riskejä etenkin yhteisöpalveluja käyttävien yksityishenki-löiden yksityisyydelle ja tietosuojalle.
Tutkimuksen tavoitteena on yhteisöpalvelujen toimintaa säätelevän lainsäädännön sys-tematisointi ja vaikeaselkoisen sääntelyn selventäminen. Tutkimusaiheen erityispiirtei-den ja monialaisuuden vuoksi, tutkimuksessa tarkastellaan myös näihin läheisesti liitty-viä osa-alueita, kuten sähköistä suoramarkkinointia. Tutkimuksen aihetta on pääasialli-sesti tarkasteltu lainopillisin eli oikeusdogmaattisin metodein. Tutkimuksessa käytetty lähdeaineisto koostuu voimassa olevasta kansallisesta lainsäädännöstä ja siihen vaikut-tavista taustatekijöistä, kuten yhteisöoikeudellisista asetuksista.
Euroopassa ihmisten yksityisyyden suoja on perusoikeus, joka taataan Euroopan ihmis-oikeussopimuksessa. Täten ihmisten perusoikeuksien toteutumisen kannalta on erityi-sen tärkeää, että yhteisöpalveluja ja palvelun tarjoajia sääntelevä lainsäädäntö on ajan-tasaista ja täyttää kansainvälisten ihmisoikeussopimusten sille asettamat vaatimukset. Nykyinen tietosuojasääntelykehys vahvistettiin Euroopan tietosuojadirektiivillä vuonna 1995 ja sen päivittämisestä on puhuttu jo useamman vuoden ajan. Tutkimuksessa ha-vaittiin, että voimassa oleva sääntely ei turvaa käyttäjien heille kuuluvia yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyviä perusoikeuksia yhteisöpalvelujen tarjoajien monimuotoisten ja vaikeasti tunnistettavien roolien, sääntelyn vaikeaselkoisuuden sekä alalle muodostu-neiden käytäntöjen johdosta.
Avainsanat:
Yhteisöpalvelut, yksityisyys, tietosuoja, sähköinen viestintä
© Tritonia 2014-2019