Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pieskä, Maiju

Organisaatioarvojen hyödyntäminen rekrytointi- ja perehdyttämisprosesseissa - Empiirisiä havaintoja julkisen sektorin organisaatioissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Olli-Pekka Viinamäki
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen: julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tutkimuksen tarkastelukohteena on organisaatioarvojen ilmeneminen julkisen sektorin organisaatioissa.
Huomio suuntautuu tutkimuksessa julkisorganisaatioiden henkilöstöhallintoon, jossa organisaatioarvojen ilmenemistä ja hyödyntämistä tarkastellaan kahden henkilöstöhallinnon prosessin eli rekrytointiprosessin ja perehdyttämisprosessin kautta. Tutkimuksen empiirinen aineisto keskittyy myös näihin kahteen henkilöstöhallinnon prosessiin.

Ensisijaisena päämääränä tutkimuksessa on selvittää, kuinka organisaatioarvot ilmenevät julkisen sektorin organisaatioiden rekrytointi- ja perehdytysprosesseissa. Tavoitteena on myös saada uutta tietoa organisaatioarvojen hyödyntämisestä erilaisissa julkisorganisaatioissa sekä samalla kartoittaa erilaisia kehityskohtia arvojen tehokkaammalle hyödyntämiselle.

Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan organisaatioarvojen käsitteellistä merkitystä sekä niiden yhteyttä organisaatiokulttuuriin ja arvoilla johtamiseen. Toisena teemana tutkimuksen teoreettisessa on rekrytointi ja perehdytysprosessien rakentuminen ja sisällölliset piirteet. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmetodia käyttäen haastattelututkimuksena. Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat arvot, rekrytointi ja perehdyttäminen.

Kohdeorganisaatioina tutkimuksessa olivat eri julkisorganisaatiot, kuten ministeriöt sekä valtion eri laitokset ja virastot. Tutkimushaastattelut suunnattiin kohdeorganisaatioissa henkilöstöasioiden asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä työskenteleville henkilöille, joiden vastuualueeseen rekrytointi- ja perehdytysasiat kuuluivat.

Tutkimuksen perusteella yhteistyö ja asiantuntijuus koettiin tärkeimmiksi arvoiksi julkisen sektorin rekrytointi- ja perehdyttämisprosesseissa. Arvot katsottiin edustavan odotuksia, jotka kohdistuvat rekrytointiprosessissa organisaation oman henkilöstön toimintaan kuin myös rekrytoitaviin henkilöihin. Tutkimuksessa ilmeni, että julkisorganisaatioiden rekrytointia ohjaava sääntely suuntaa rekrytoinnissa huomiota prosessin lainmukaisuuden varmistamiseen, jolloin organisaation omat arvot jäävät taka-alalle.

Suurimpana haasteena koetaan arvojen abstrakti luonne, joka aiheuttaa tulkinnanvaraisuutta ja haasteita arvojen hyödyntämiselle käytännön henkilöstötyössä. Tutkimuksessa ilmeni, ettei arvoja hyödynnetä julkisorganisaatioissa rekrytointi- ja perehdytysprosessien osalta niin hyvin kuin olisi mahdollista. Tähän selkeimpinä syinä nousee esiin työelämän kiire, arvojen merkityksen epäselvyys konkreettisen toiminnan kannalta sekä arvojen pitäminen itsestäänselvyytenä tai arvojen jääminen ihanteen tasolle.
Avainsanat:
arvot, rekrytointi, perehdyttäminen, henkilöstöjohtaminen
© Tritonia 2014-2019