Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rådmans, Pia

Översättning av medicinskt fackspråk - en komparativ undersökning av officiella och inofficiella undertexter till House M.D

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Äidinkieli ruotsi
Sivumäärä:
108
Syftet med min avhandling är att jämföra hur amatörer och proffs översätter medicinska termer i 11 avsnitt av tv-serien House M.D. Undersökningen är kvalitativ, kvantitativ och kontrastiv; jag väljer att fokusera på medicinska termer i ett bestämt antal avsnitt som jag jämför med varandra. Materialet består av undertexter från dvd-utgåvan (officiell) av House M.D:s första säsong, samt nedladdade undertexter (inofficiell) till samma säsong. Jag analyserar avsnitten, och antar att jag finner skillnader i hur amatörerna och proffsen översätter de medicinska termerna. Jag undersöker deras tendernser att använda fackord och allmänord, deras ortografiska val, mer specifikt hur de hanterar förkortningar, samt hur konsekvent de översätter termer som förekommer upprepade gångeri materialet. De 646 excerpterna har delats in i fyra huvudkategorier (Handlingar och tillstånd, Föremål, Aktörer, Övrigt) och totalt sju underkategorier (Diagnos, Behandling, Ämnen, Anatomi, Redskap, Yrkesgrupper, Avdelning).

Mina kvantitativa analyser visar att likhetsprocenten mellan de två översättningarna är 47. På kategorinivå har kategorierna Anatomi (67 %), Yrkesgrupp (63 %), Diagnos (51 %), högre likhetsprocent jämfort med hela materialet. Kategorierna Övrigt, Avdelning, Redskap, Behandling har lägre (≤ 36 %) likhetsprocent jämfört med hela materialet.

De kvalitativa analyserna visar på specifika skillnader. Amatörerna anpassar läkemedelsnamn till svenska ekvivalenter och förklarar förkortningar, medan proffsen föredrar att behålla förkortningarna och de ursprungliga läkemedelsnamnen. Användningen av svenska termer varierar. De proffsen använder sig av termer något mer än amatörerna, men skillnaden är inte så påtaglig som i början antagits. Undertextarna är inte särskilt konsekventa med att översätta samma uttryck likadant. Endast enstaka termer översätts genomgående likadant inom kategorierna. Felöversatta termer förekommer, och även i detta avseende syns skillnader mellan de två grupperna. Amatörundertextarna gör fler ortografiska fel, medan de professionella undertextarna oftare gör felöversättningar som beror på att termen i källmaterialet missförståtts.
Avainsanat:
medicinskt fackspråk, översättning, undertextning, professionalitet
© Tritonia 2014-2019