Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Nisula, Matti

Biokaasun epäpuhtauksien poisto kiinteäoksidipolttokennon vaatimalle tasolle

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jaakko Ruokomäki/Seppo Niemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Energiatekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Biokaasun käyttö energiantuotannossa on kasvamassa maailmanlaajuisesti sen saatavuuden ja ilmastoneutraalin hiilidioksidipäästömäärän johdosta. Biokaa-sua muodostuu jatkuvasti hapettomissa olosuhteissa orgaanisen aineksen ha-joamisena muun muassa kaatopaikoilla, jätevedenpuhdistamoilla, yhteismädät-tämöillä ja maatiloilla. Biokaasu voidaan kerätä talteen, puhdistaa ja käyttää eri-laisissa hajautetun energiantuotannon ratkaisuissa.
Tässä diplomityössä esitellään kirjallisuuden pohjalta biokaasun koostumuksia yleisimmiltä biokaasunlähteiltä. Lisäksi esitellään biokaasun sisältämien epä-puhtauksien vaikutuksia kiinteäoksidipolttokennon toimintaan. Biokaasujen sisältö vaihtelee biokaasulähteittäin suuresti, joten erilaisia puhdistusratkaisuja tarvitaan eri kohteisiin. Diplomityön yhtenä osana määriteltiin rajat epäpuhta-uksille ja tehtiin kysely biokaasun puhdistinvalmistajille.
Työn tuloksena on kyselyn pohjalta tehty yhteenveto kaupallisesti saatavilla olevista biokaasun puhdistimista, niiden ominaisuuksista ja kustannuksista. Määritetyn spesifikaation perusteella toteutetun kyselyn tuloksia on vertailtu ja valittu tämän työn osalta parhaiten soveltuva toimittaja.
Avainsanat:
biokaasun epäpuhtaudet, SOFC, kiinteäoksidipolttokenno, biokaasun puhdistusmenetelmät
© Tritonia 2014-2019