Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Peltola, Aleksi

SÄHKÖASEMAPROJEKTIN AIKATAULUTUS: Aikataulutustyökalun valinta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pasi Nisula / Kimmo Kauhaniemi
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Yksi sähköasemaprojektin onnistumisen mittareita on sen valmistuminen suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tässä onnistuakseen on projektijohdon osattava suunnitella heti projektin alussa projektin aikana toteutettavat työtehtävät riittävän tarkasti ja valvottava, että projekti etenee suunnitellusti. Tärkein apuväline tämän valvomisessa on tarkoituk-senmukainen aikataulutustyökalu.
Tämä diplomityö on tehty ABB Oy:n Power Systems -divisioonaan kuuluvaan Substa-tions -yksikköön. Tutkielman tavoitteena oli löytää yksikölle aikatauluttamisen tehos-tamiseksi asianmukainen aikataulutustyökalu yhdenmukaisin käyttötavoin käytteenotet-tavaksi.
Substations -yksikölle sopivan työkalun löytämiseksi tutkittiin työssä ensin sähköase-maprojekteja aikataulutustyökalun vaatimusten toteamiseksi. Substations -yksikön tä-mänhetkiset aikataulutusmenetelmät ja niihin toivottavat muutokset selvitettiin, jonka jälkeen tutustuttiin kirjallisuuteen ja käyttökokeiluihin perustuen erilaisiin markkinoilla oleviin aikataulutustyökaluihin. Myös aikataulutustyökalujen liittämismahdollisuudet muihin järjestelmiin, lähinnä yrityksen käyttämään SAP toiminnanohjausjärjestelmään, tutkittiin.
Tutkielmassa selvisi laajimpien aikataulutustyökalujen painottavan merkittävästi myös muita projektinhallinnan tehtäviä, eikä nimenomaan aikataulutustyökalua etsivälle ole-kaan tarjolla montaa eri vaihtoehtoja. Yrityksen aiempien käyttäjäkokemusten, laajojen tukipalveluiden sekä SAP-liitynnän ansiosta todettiin Substations -yksikön käyttöön so-veltuvan parhaiten Microsoft Project sekä SAP liityntää varten Open PS lisäosa, joiden avulla yrityksen sähköasemaprojektien aikataulutusta saadaan tehostettua ja projektien aikataulun seurantaa parannettua.
Avainsanat:
Sähköasemaprojekti, aikataulu, aikataulutustyökalut
© Tritonia 2014-2019