Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lovén, Juuso

Teollisen palveluliiketoiminnan kehittäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
115
Tämä pro gradu- tutkielma käsittelee teollisen palveluliiketoiminnan kehittämistä. Työn yhteydessä teollisia palveluita ja niiden kehittämistä tarkastellaan palveluntarjoajan näkökulmasta. Tutkielma on toteutettu toimeksiantona. Tutkielman tarkoitus on kehittää yhdessä kohdeyrityksen henkilöstön kanssa teollisten palveluiden palvelutarjoomaa sekä testata siihen liittyvä arvo ja potentiaali yhdessä asiakkaan kanssa. Tutkimuksen tehtävä on luoda pohja teollisten palveluiden kehittämiselle kohdeyrityksessä kehittämällä palvelutarjoomaa sekä tuottaa tulevan päätöksenteon tueksi tarvittavaa informaatiota.
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu teollisuuden palveluliiketoiminnan kehittämisen ympärille. Teoriassa käsitellyt teemat käsittelevät mm. palveluiden roolia ja luokittelua, teollisen palveluliiketoiminnan kehittämistä sekä siihen liittyvää ympäristöä. Yksi merkittävä teema teorian yhteydessä on myös itse palvelutuotteiden kehittäminen. Teoreettinen tarkastelu päättyy työn yhteydessä kehitettyyn teollisten palveluiden kehittämisen prosessimalliin jota käytettiin hyväksi työn empiirisessä osassa. Itse tutkimusosassa noudatettiin laadullista tutkimusotetta ja se toteutettiin toimintatutkimuksen keinoin. Tutkimusaineisto kerättiin toimeksiantajan ja asiakkaan kanssa järjestetyissä teemahaastatteluissa. Haastattelut toimeksiantajan kanssa loivat pohjan tarjooman kehittämiselle. Asiakkaan kanssa järjestettyjen haastatteluiden teemat koskettivat asiakkaalle arvoa tuottavia palveluita. Tarkoitus oli testata tarjoomaan liitettyä asiakasarvoa sekä toisaalta syventää asiakasymmärrystä omia asiakkaita kohtaan.
Tutkimuksen keskeisimmät havainnot liittyvät erityyppisten asiakkaiden palveluihin liittyviin tarpeisiin sekä palvelutarjoomasta haastatteluiden pohjalta saatuun palaut-teeseen. Yleisellä tasolla painopistealueiden teollisten palveluiden jatkokehittämisen kannalta saatiin tutkimusosan yhteydessä niiden kehittämistä rohkaisevaa palautetta. Tulosten perusteella suurimmat toimintaan liittyvät haasteet liittyvät itse konseptien palveluiden paketointiin sekä niihin liittyvään asiakasviestintään. Olennaiseksi osoittautui erityisesti palveluntarjoajan kyky osoittaa palvelun kautta aikaansaatu arvo.
Avainsanat:
Teollinen palveluliiketoiminta, palveluiden kehittäminen
© Tritonia 2014-2019