Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lehtinen, Laura

Kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverotus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pekka Vainio
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kansainvälisen palvelukaupan arvonlisävero-tusta. Kansainvälisen palvelukaupan arvonlisäverotusta tarkastellaan suomalaisen yri-tyksen näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan miten kansainvälisessä palve-lukaupassa toteutuu neutraalisuuden periaate, sekä miten kulutusmaaperiaate on toteu-tunut palvelukauppaa koskevien säännösten muuttumisen jälkeen.

Suomen EU-jäsenyyden takia Suomen arvonlisäverolain lisäksi tärkeänä oikeuslähteenä toimii Euroopan unionin oikeus, erityisesti arvonlisäverodirektiivi. Tutkimuksessa esi-tellään ensin arvonlisäverosäännöksissä vaikuttavia periaatteita. Lisäksi tutkimuksen kannalta on tärkeää määritellä esimerkiksi verollinen myynti ja verovelvollisuus.

Tutkimuksessa esitetään myös kansainväliseen kauppaan liittyvät myyntimaasäännökset sekä kansainväliseen palvelukauppaan sovellettava yleissäännös. Osaa yleissäännöstä poikkeavasti verotettavia palveluita tarkastellaan erikseen.

Tutkimus on oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Tärkeimpänä lähteenä voidaan siis pitää lainsäädäntöä. Tutkimuksessa käytetään lähteenä myös oikeuskirjallisuutta, oikeu-dellisia artikkeleita sekä erilaisia tuomiostuinratkaisuja.
Avainsanat:
Arvonlisävero, Euroopan unioni, palvelukauppa
© Tritonia 2014-2019