Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Männistö, Antti-Pekka

Pitkäaikainen P/E-anomalia Yhdysvaltain osakemarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Janne Äijö
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Aikaisempi tutkimus Englannin osakemarkkinoilta osoitti, että kun P/E-luvun laskentaan käytetään useamman vuoden osakekohtaisten tuottojen keskiarvoa, matalan P/E-luvun osakkeiden epänormaalit tuotot voimistuvat. Tämän tutkielman vaikuttimena oli selvittää, onko sama ilmiö havaittavissa Yhdysvaltain osakemarkkinoilla. Osakkeet järjestettiin kymmeneen portfolioon P/E-luvun suuruuden mukaan. Järjestäminen tehtiin siten, että osakekohtaisten vuosituottojen määrää lisättiin aina kahdeksaan edeltävään vuoteen asti ja ottamalla näistä tuotoista keskiarvo. Havaintoaineistona toimivat S&P 500 -indeksin osakkeet vuosilta 1981–2010. Aineisto jaettiin nousu- ja laskusuhdanteisiin, jotta voitiin tutkia onko suhdanteella vaikutusta arvopreemioon. Lisäksi tutkittiin P/E-luvun ennustamiskykyä tulevista tuotoista. Selvitettiin lisääntyykö P/E-luvun selityskyky, kun osakekohtaisten vuosituottojen määrää lisätään. Tutkielman johtopäätöksenä oli, että arvopreemio on negatiivinen lähes koko tarkasteluperiodilla. Ainoastaan hetkellisesti laskusuhdanteen aikana arvopreemio oli positiivinen. Havainto on päinvastainen aikaisempaan tutkimukseen verrattuna. Myöskään epänormaalit tuotot eivät kasvaneet osakekohtaisten tuottotietojen määrää lisättäessä. Tuottotietojen määrän lisäyksellä oli kuitenkin positiivinen vaikutus P/E-luvun selityskykyyn tulevista tuotoista, mutta selityskyky oli parhaimmillaankin heikko. Tulosten valossa Yhdysvaltain osakemarkkinoilla oli havaittavissa pitkäaikaista P/E-anomaliaa. Kuitenkin P/E-anomalia oli vastakkainen aikaisemman tutkimuksen kanssa.
Avainsanat:
P/E-luku, P/E-anomalia
© Tritonia 2014-2019