Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kalliovalkama, Kristiina

Elämäntilanteiden tunnistaminen johtamistyössä: Yksilö- ja organisaatiotason tarkastelua

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tutkimuksen taustalla on julkisuudessa käytävä keskustelu työelämässä tapahtuvasta muutoksesta suurten ikäluokkien eläköityessä ja uuden työntekijäsukupolven siirtyessä työelämään. Samanaikaisesti puhutaan työurien pidentämisen tarpeellisuudesta. Ikäjohtaminen on laajentunut ikääntyvän työvoiman erityistarpeista huomioimaan eri-ikäisten työntekijöiden tarpeet. Tutkimuksella haetaan vastausta kysymykseen, mitä on elämäntilanteiden tunnistaminen johtamistyössä. Kysymystä lähestytään sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Yksilötasolla etsitään vastausta kysymykseen, miten yksittäisen työntekijän elämäntilanteet huomioidaan työelämässä. Organisaatiotasolla kysymys kuuluu, miten eri-ikäisyys näyttäytyy organisaatiossa. Yksilön ja organisaation näkökulma yhdistyy johtamistyössä, johtamisen tasolla kysytään, miten elämäntilanteet vaikuttavat johtamiseen.

Teoreettisessa tarkastelussa paneudutaan elämänkulkuun ja yksilöllisiin elämäntilanteisiin työuran varrella sekä niiden tunnistamiseen työelämässä. Tarkasteluun nostetaan myös työelämän eri sukupolvet. Yksilöllisten ratkaisujen tarvetta työelämässä saattaa aiheutua perheen ja työn yhteensovittamisen tarpeista, työntekijän osaamisesta tai työkyvystä johtuen. Organisaatiotasolla tarkastellaan eri-ikäisyyttä työssä ja eri-ikäisten työntekijöiden johtamisodotuksia. Lisäksi tarkastelun kohteena on organisaation osaaminen. Organisaation kokonaisosaaminen muodostuu työntekijöiden osaamisista, työyhteisön eri-ikäisillä työntekijöillä on erilaista osaamista. Keskeisiä käsitteitä ovat ikäjohtaminen eri-ikäisten johtamisena, elämäntilanne, osaaminen, työkyky ja elämäntilanteiden huomioiminen johtamistyössä.

Tutkimus on toteutettu laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto muodostuu Työterveyslaitoksen julkaiseman Työ Terveys Turvallisuus -lehden artikkeleista vuosilta 1997–2011. Aineisto koostuu 34 artikkelista. Aineiston analyysi on toteutettu teoreettisen tarkastelun pohjalta muotoutunutta analyysikehikkoa käyttäen.

Työntekijöillä on työuran mittaan yksilöllisiä tarpeita työn ja elämäntilanteiden yhteensovittamiseen. Elämänkulku on yksilöllistynyt ja se näkyy myös työelämässä. Yksilöllisten ratkaisujen tarve voi aiheutua perheen tarpeista tai työntekijän omista tarpeista. Pienten lasten perheet ja läheiselleen hoivaa antavien elämäntilanteet painottuvat tutkimustuloksissa. Työntekijän omista lähtökohdista aiheutuvat yksilöllisten ratkaisujen tarpeet voivat johtua työkyvyssä tapahtuvista muutoksista tai työtehtävien ja osaamisen yhteensovittamisesta. Organisaatiotasolla eri-ikäisyyden tunnistaminen ja hyödyntäminen on yksi keskeinen haaste johtamistyölle. Eri-ikäisyys voidaan saada organisaation vahvuudeksi, jos kaikkien osaamista pystytään hyödyntämään täysipainoisesti. Tutkimustuloksissa painottuu johdon ja lähiesimiesten osaaminen eri-ikäisyyden tunnistamisessa ja hyödyntämisessä johtamistyössä. Työelämään tulevien nuorien työntekijöiden työelämäodotukset ovat erilaiset kuin aikaisemmilla työelämäsukupolvilla, se tulee huomioida myös johtamisessa. Eri-ikäisyyden huomioimista organisaatiossa tukevat henkilöstöstrategiaan kirjatut käytännöt.
Avainsanat:
johtaminen, ikäjohtaminen, eri-ikäisyys, elämäntilanne, osaaminen, työkyky
© Tritonia 2014-2019