Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Salonen, Soila

Budjetointiin vaikuttavat tekijät ja suhde innovatiivisuuteen – kyselytutkimus teollisuusyrityksille

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Erkki K. Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yritysjohdon laskentatoimen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
112
Tämä tutkimus käsittelee budjetointia ja sen yhteyttä tuoteinnovatiivisuuteen suomalaisissa teollisuusyrityksissä. Aihetta lähestytään budjettien käytön ja budjetoinnin tyylin näkökulmista. Tarkoitus on selvittää, ovatko kontingenssitekijät koko, rakenne, strategia sekä toimintaympäristön epävarmuus yhteydessä operatiivisen budjetin käyttöön ja interaktiiviseen budjetointiin. Lisäksi on tarkoitus selvittää, miten budjetointi vaikuttaa tuoteinnovatiivisuuteen, sekä sitä, vaikuttaako tuoteinnovatiivisuus yrityksen suorituskykyyn.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, joka kohdistettiin 500 suomalaiselle yli 50 henkilöä työllistävälle teollisuusyritykselle. Kyselyyn saatiin käyttökelpoisia vastauksia 132. Tilastollisena menetelmänä käytettiin PLS-menetelmää (partial least squares) ja aineisto analysoitiin SmartPLS-ohjelmalla.

Tutkimustuloksina saatiin, että kontingenssitekijöistä kaikilla muilla, paitsi yrityksen koolla, oli yhteyksiä tutkittuihin budjetointikäytäntöihin. Rakenteella, jota mitattiin päätösvallan hajautumisena, oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys interaktiiviseen budjetointiin. Edelläkävijä-strategialla ja epävarmuudella havaittiin negatiivinen yhteys operatiivisen budjetin käyttöön. Interaktiivisen budjetoinnin ja tuoteinnovatiivisuuden välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen suhde sekä tuoteinnovatiivisuuden ja suorituskyvyn välillä havaittiin tilastollisesti erittäin merkitsevä positiivinen yhteys.
Avainsanat:
Budjetointi, johdon ohjausjärjestelmä, kontingenssiteoria, PLS-menetelmä
© Tritonia 2014-2019