Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Suvanto, Jouko

Ohjelmistokehityksen laatuajattelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Tutkielmassa on selvitetty ja kuvattu sitä, mihin ohjelmistokehityksen laatuajattelu perustuu, miten se on kehittynyt 1800-luvulta nykyiseen tilaansa ja miten sen pohjalta ohjelmistoprosessia voidaan parantaa.

Tieteellisfilosofisen viitekehyksen tutkielmalle muodostavat teoriat paradigmojen muuttumisesta, kolmen maailman objekteista ja tiedonintresseistä. Ymmärtääkseen ohjelmistojen laatuajattelua tulee tuntea se historiallinen tausta, tapahtumien ketju, jonka tuloksena ajattelu on kehittynyt. Tutkielmassa on kartoitettu tätä ketjua kolmen eri kertomuksen kautta: teollisen valmistuksen historian, laatuajattelun historian ja ohjelmistokehityksen historian.

Viimeisen kahdensadan vuoden aikana tapahtuneen teknologisen kehityksen myötä ovat myös työn tekemisen ja johtamisen suhteet teollisuudessa ovat muuttuneet. Vanhasta kokonaisvaltaisesta työn hallinnasta on siirrytty enemmän kapea-alaisen vaihetyön suorittamiseen. Samanlaista kehitystä on voitu havaita ohjelmistokehityksessä, johon on kopioitu mekaanisesti teollisuuden valmistusmenetelmiä ja – käytäntöjä.

Laatuajattelun perustan muodostavat tilastollinen laadunohjaus ja laatutyön trilogia. Toiminnan kehittäminen edellyttää organisaatiolta myös yhteistä tietämysperustaa, syvällisiä tietoja niistä keskeisistä teorioista, jotka ohjaavat käytännön parantamistyötä. Uusien tuotteiden kehittämisessä muodostaa organisaation tietämyksen hallinta usein kriittisen kilpailutekijän.

Ohjelmistokehityksessä on viimeisten kymmenen vuoden aikana perinteisempien suunnitelmapohjaisten kehitysmallien rinnalle tullut ketterämpiä, inkrementaalisia ja iteratiivisia malleja, joilla pyritään paremmin sopeutumaan toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ja parantamaan ohjelmistokehityksen tuottavuutta.
Avainsanat:
Ohjelmistokehitys, ohjelmistoprosessin parantaminen, laatu, laadun parantaminen, laadun historia
© Tritonia 2014-2019