Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Perta, Xenia

Taloustoimittajan rooli arvopaperimarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Annola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Arvopaperimarkkinoita ei olisi ilman liikkeellelaskijoita ja sijoittajia, mutta niiden sujuvaan toimintaan tarvitaan myös muita osapuolia. Erilaiset välikädet huolehtivat kauppojen toteuttamiseen liittyvistä järjestelyistä ja informaation kulusta osapuolten välillä. Taloustoimittajan tehtäviin kuuluu informaation välittäminen sijoittajien päätösten tueksi. Toimittajia ei kuitenkaan yleisesti pidetä arvopaperimarkkinoiden osapuolina, eikä heitä mainita arvopaperimarkkinalaissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä on taloustoimittajan rooli arvopaperimarkkinoilla ja voidaanko häntä pitää eräänlaisena analyytikkona, joka käsittelee tietoa sijoitussuositusten laatimiseksi tai sijoitusneuvojana, joka antaa sijoitussuosituksia. Taloustoimittajan roolia tutkitaan alkaen informaation keräämisestä, sen muokkaamisen kautta informaation avulla vaikuttamiseen.

Lähdeaineistosta on aikaisempien tutkimusten ja muun suoraan sovellettavaksi kelpaavan tiedon puuttuessa poimittu yksittäisiä palasia, joista on muotoiltu eheä kokonaisuus. Lähteitä on pyritty etsimään ennakkoluulottomasti eri alojen säännöksistä, kirjallisuudesta ja tutkimuksista niin Suomesta kuin muualtakin Euroopasta. Huomion keskipisteessä ovat olleet arvopaperimarkkinoita sääntelevät lait ja suositukset sekä viestintäoikeus. Toimittajan työhön liittyviä toimintasääntöjä on poimittu myös alan yhdistysten suosituksista ja ratkaisuista. Tutkimuksessa on pyritty selvittämään taloustoimittajien, analyytikoiden ja sijoitusneuvojien työn yhtäläisyyksiä ja eroja heitä koskevassa sääntelyssä.

Tutkimuksessa on havaittu, että taloustoimittaja vaikuttaa arvopaperimarkkinoiden toimintaan monin eri tavoin työnsä eri vaiheissa. Taloustoimittajien, analyytikoiden ja sijoitusneuvojien työssä on useampia yhtäläisyyksiä. Taloustoimittaja vaikuttaa paitsi informaation välittäjänä, myös sen muokkaajana. Hänen kirjoituksillaan voi olla vaikutuksensa jopa talouskriisien syntyyn ja niiden kulkuun. Koska taloustoimittajien laatimia kirjoituksia seuraa suuri joukko lukijoita, joista suurin osa on ei-ammattimaisia sijoittajia, voisi olla perusteltua kiinnittää taloustoimittajien työn sääntelyyn saman verran tai jopa enemmän huomiota kuin sijoitusneuvojien työn sääntelyyn. Tällä hetkellä toimittajiin kohdistuva sääntely on monilta osin melko löyhää. Siksi onkin tärkeää tiedostaa taloustoimittajan rooli ja vaikutusvalta arvopaperimarkkinoiden osapuolena.
Avainsanat:
Taloustoimittaja, arvopaperimarkkinat, sijoitusneuvonta, talouskriisi
© Tritonia 2014-2019