Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Varjonen, Maria

Darstellungen des Diktators. Widerspiegelungen der Geschichte in den Figuren in Bertolt Brechts Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui und Charlie Chaplins The Great Dictator.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Christoph Parry
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
81
Bertolt Brecht ja Charlie Chaplin tekivät uransa aikana teokset, joilla on yhteisiä piirteitä. Molemmat näistä teoksista, der Aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui ja The Great Dictator sisältävät satiirisen juonen, joka kuvaa toisen maailmansodan edeltävää aikaa Saksassa. Nämä teokset ja niiden tapahtumat rakentavat pohjan tälle maisterintutkielmalle.

Tämän työn motiivina oli lähteä selvittämään, kuinka paljon yhteistä teoksissa esiintyvillä kuvitteellisilla hahmoilla on historian henkilöiden kanssa. Myös tärkeänä osana työssä oli historiallisten tapahtumien ja niiden kuvitteellisten vertauskuvien löytäminen teoksista. Tärkeää roolia esitti myös Bertolt Brechtin esittelemä käsite eeppinen teatteri, jonka keinoja ja erityispiirteitä tullaan selvittämään ja etsimään valituista teoksista. Suurimmassa osassa työssä on pää- ja sivuhenkilöiden henkilöanalyysi.

Työ rakentuu moneen eri osaan, joista ensimmäisenä tulee johdanto teemaan. Sitä osuutta seuraa historian tapahtumien ja henkilöiden esittely, jotka ovat analyysin kannalta olennaisia. Tätä osuutta seuraa kappale jossa esitellään kirjallisuustieteelliset metodit, joiden avulla valittuja teoksia voidaan tutkia eri näkökulmista. Metodien jälkeen seuraa analyysiosuus, jossa tullaan tekemään henkilöanalyysit, vertaukset ja peilaukset historiaan ja eeppisen teatterin vaikutus teoksiin. Työn päättää loppupäätelmät, joissa analyysin tulokset tullaan kokoamaan yhteen.
Avainsanat:
Figurenanalyse, Widerspiegelungen, Episches Theater
© Tritonia 2014-2019