Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kiiskilä, Mari-Liisa

TAVOITTEENA TEHOKKAAT JA TUOTTAVAT PALVELUT: JOKILAAK-SOJEN YHTEISTOIMINTA-ALUE JYTA KESKI-POHJANMAALLA OSANA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSTA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen: julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
75
Kunta- ja palvelurakenneuudistus Paras -hanke on Suomen historian suurin kuntia ja niiden hallintoa koskeva uudistus. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tarkoituksena on ollut vahvistaa kuntien palvelurakennetta, kehittää uusien palvelujen tuotantotapoja ja organisointia. Valtion ja kuntien välistä tehtävänjakoa ja rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää on ollut uudistuksen tarkoituksena tarkistaa. Tulevaisuuden kunnat nähdään rakenteellisesti ja taloudellisesti vahvana palveluiden järjestäjinä ja tuottajina. Kunta- ja palvelurakenneuudistus pyrkii kehittämään palveluiden laatua, vaikuttavuutta, saavutettavuutta ja tehokkuutta. Paras -hanke synnytti Keski-Pohjanmaalle yhteistoiminta-alueen Jytan. Jyta tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja kahden jokilaakson alueella, 7 kunnan alueella.

Tämä tutkimus on perehtynyt Jytan alkutaipaleen vaikeuksiin ja haasteisiin. Tarkoituksena on ollut selvittää tehokkuutta ja tuottavuutta palvelujen yhdistämisessä. Tutkimuksen teoreettinen osa muodostuu New Public Management -doktriinin käsittelystä ja sen pääpiirteiden esittelyyn julkisen johtamisen näkökulmasta; tehokkuus, taloudellisuus ja vaikuttavuus sekä hyvän palvelun käsitteiden kuvailussa. Paras - hanketta taustoitetaan aikaisempien kuntarakenteen lakimuutosten ja kokeilujen kautta.

Tutkimuksen empiriassa esitellään tutkimuksen kohde Jyta eli Jokilaaksojen yhteistoiminta-alue, sen syntyhistoria ja nykyhetki ja pohditaan Jytan vaihtoehtoja toimia joko isäntäkuntamallin, liikelaitosmallin tai sote - piirimallin mukaisesti. Tutkimuksessa tehtiin strukturoitu teemahaastattelu, joka kohdentui Jytan johtajien, esimiesten ja luottamushenkilöiden haastatteluihin.

Tutkimuksen mukaan ilman Paras -hankkeen lakivaadetta yhteistoiminta-aluetta ei olisi syntynyt. Tutkijan näkökulmasta tutkittuna Jyta malli on vaikeaselkoinen. Isäntäkuntamalli olisi käytännön kannalta ollut paras vaihtoehto. Luottamushenkilön näkökulmasta katsottuna Jyta on paras kuntalaisen ja asiakkaan vaikuttamisen kannalta. Haastattelut osoittivat erilaisen päätöksentekokulttuurin kahden jokilaakson välillä. Erilaisuus on korjaantumassa yhteistyön ja luottamuksen kasvaessa.


Avainsanat:
kunta- ja palvelurakenneuudistus, yhteistoiminta-alue, luottamus
© Tritonia 2014-2019