Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Haapasaari, Jutta

ABC-analyysin hyödyntäminen materiaaliohjauksessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala ja Päivi Haapalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
52
Tämän pro gradu – tutkielman teoriaosuus käsittelee materiaaliohjausta ja varastonhallintaa valmistavan tuotannon näkökulmasta. Erityisesti tarkastellaan ABC-analyysin käyttöä ja sen hyödyntämistä materiaaliohjauksessa.

Materiaalihallinnalla on kaksi päätavoitetta: halutun palvelutason ylläpitäminen ja materiaalihallinnan kokonaiskustannusten minimointi. Materiaalinohjaus on toimintaa, jossa käytettävissä olevien resurssien avulla pyritään saavuttamaan yrityksen materiaalihallinnolle asetetut tavoitteet. Materiaalinohjauksella pyritään saavuttamaan varastointiaikojen lyhentämistä erilaisten ohjausmenetelmien avulla, mutta myös säilyttämään määritelty palvelutaso mahdollisimman pienin kustannuksin.

Varastointia tapahtuu useasta eri syystä. Tärkeimpiä varastoinnin syitä, on tasapainottaa osien saatavuudessa tapahtuvia aika- ja paikkaeroja. Varastointi aiheuttaa yritykselle merkittäviä kustannuksia. Varastoihin sitoutuu huomattavan paljon pääomaa ja tämän vuoksi varastojen muodostumisesta pyritään myös pääsemään eroon. Vuositasolla varastoinnista aiheutuvat kustannukset ovat 20 – 40 % varaston arvosta.

Yksi käytetyimmistä materiaalivarastojen analysoinnin työkaluista on ABC-analyysi. Se on erotteleva analyysi, joka perustuu vanhasta ”80/20” – säännöstä eli Pareton periaatteesta. ABC-analyysin tarkoituksena on erottaa merkittävät nimikkeet vähemmän merkittävistä.

Tässä työssä tutkittiin ABC-analyysin hyödyntämistä materiaaliohjauksessa. Työssä tehtiin kohdeyrityksen tuotteelle kaksi erillistä yhdenmuuttujan ABC-analyysiä. Tuotteen nimikkeille laskettiin myös varaston kierto tunnusluvut, joita myös hyödynnettiin analyysin tuloksia tarkasteltaessa. Tutkielmassa havaittiin ABC-analyysin olevan helppokäyttöinen ja analyysistä saatuja tuloksia helposti tulkittaviksi ja hyödynnettäviksi.
Avainsanat:
ABC-analyysi, materiaaliohjaus, ohjausmenetelmä, varastointi
© Tritonia 2014-2019