Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2012

Tuominen, Camilla

Tvåspråkig praxis på arbetsplatsen - en målarfärgsaffär i Vasa i språksociologisk granskning

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Harry Lönnroth
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
80
Tutkielmani tavoitteena on tutkia, kuinka kaksikielisyys toimii RTV-Yhtymä Oy:n Vaasan toimipisteessä. Tutkin sekä henkilökunnan että asiakkaiden kielenkäyttöä ja kielellisiä asenteita. Selvitän, millaisia kielivalintoja henkilökunta ja asiakkaat tekevät sekä sitä, ovatko asiakkaat tyytyväisiä saamaansa kielelliseen palveluun.

Olen kerännyt aineiston kyselylomakkeiden avulla. Aineisto koostuu 9 työntekijän ja 70 asiakkaan vastauksista. Analysoin vastauksia kuvailemalla ja tulkitsemalla niitä eri näkökulmista. Esitän myös tilastollista tietoa, jotta voin paremmin havainnollistaa tuloksia. Koska tutkimukseni keskittyy vain yhteen yritykseen, en voi yleistää tuloksia.

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että henkilökunta käyttää sekä suomea että ruotsia työssään. Missä määrin ja millaisissa tilanteissa ruotsia ja suomea käytetään, riippuu kuitenkin tilanteesta. Kielivalintaan vaikuttavat mm. keskustelukumppani ja hänen kielitaitonsa. Työntekijät käyttävät keskenään kuitenkin enimmäkseen suomea, koska suurin osa työntekijöistä on suomenkielisiä. Asiakkaan kanssa myyjät puhuvat asiakkaan kielellä. Jos myyjällä ja asiakkaalla on eri äidinkieli, kielellisiä ongelmia voi ilmetä. Henkilökunta ei aina esimerkiksi osaa kääntää ammattitermejä kielestä toiseen. Asiakkaat ovat kuitenkin hyvin tyytyväisiä saamaansa kielelliseen sekä muuhun palveluun yrityksessä.
Avainsanat:
Tvåspråkighet, praxis, arbetsplatser, språkanvändning, språkval, kundnöjdhet
© Tritonia 2014-2019