Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2012

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sandvik, Henna

Kuunvaihde - ja tammikuuilmiöiden esiintyminen suomalaisessa ja pohjoismaisessa indekseissä - Empiirinen tutkimus OMX Helsinki 25 ja OMX Nordic 40 –indekseistä vuosina 2002–2011

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sami Vähämaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
55
Tutkielman tarkoituksena on tarkastella kirjallisuuskatsauksen perusteella rahoitusmarkkinoita ja selvittää empiirisen tutkimuksen avulla ovatko kuunvaihteen tuotot OMX Nordic 40 ja OMX Helsinki 25 –indekseissä vuosina 2002–2011 korkeampia tapahtumapäivinä verrattuna kuukauden muihin päiviin. Lisäksi tutkitaan ovatko indeksien tuotot vuosien 2002–2011 tammikuussa korkeampia kuin muina kuukausina.

Tutkielman teoriaosassa käsitellään yleisesti kuunvaihde- ja tammikuuilmiöitä aikaisempien tutkimusten perusteella. Siinä selvitetään kuunvaihde- ja tammikuuilmiöiden historiaa. Tutkimusaineistoja testataan tilastollisesti parametrisellä regressioanalyysillä ja ei-parametrisellä Mann-Whitney U testillä. Indeksiaineistoa tarkastellaan lisäksi kahdesta ikkunasta [-1, +3] ja [-1, +4] käsin. Aineistot on jaettu vuoden 2008 finanssikriisin perusteella myös kahteen osajaksoon, vuosiin 2002–2007 ennen finanssikriisiä ja vuosiin 2008–2011 sen jälkeen.

Kuunvaihteen ikkunoiden tapahtumapäivien tuotot ovat suurempia OMXN40 indeksissä verrattuna vertailupäiviin. Regressioanalyysillä saadaan selville, että päivän +1 tuotot ovat molemmissa indekseissä tilastollisesti merkitsevästi suurempia. Sama tulos saadaan myös Mann-Whitney U testillä. Kun aineisto jaetaan vuoden 2008 finanssikriisin perusteella osajoukkoihin 2002–2007 ja 2008–2011, kuunvaihdeilmiö löytyy indeksistä OMXN40 vuosilta 2002–2007. Sama ilmiö näkyy lievänä indeksissä OMXN40 vuosina 2008–2011. Vuosina 2002–2007 päivän +1 tuotot nousevat tilastollisesti merkitseviksi molemmilla indekseillä. Kuitenkin vuosina 2008–2011 päivä +4 osoittautuu myös merkitseväksi negatiivisen tuoton osalta. Tammikuuilmiö löytyy molemmista indekseistä päivinä 1–7. Verrattaessa OMXH25-indeksin tammikuun kuunvaihdetta ikkunalla [-1, +3] muihin kuukausiin, tammikuun tuotot ovat tilastollisesti merkitsevästi suurempia.
Avainsanat:
kuunvaihdeilmiö, tammikuuilmiö, ilmiöt, rahoitusmarkkinat, OMXN40, OMXH25
© Tritonia 2014-2019